KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Chín 25, 2019 9:45 sáng
PHÒNG GD-ĐT MỸ LỘCTRƯỜNG THCS MỸ TIẾN

SỐ 14/KHNH-TrHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
                             Mỹ Tiến, ngày 18  tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 1. CĂN CỨ

Nghị quyết 29 – NQ/TWngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh, Chương trình hành động số 04/CTr-UBND ngày 23/9/2014 của UBND huyện, để thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI;

Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định 1965/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Nam Định về phê duyệt đề án “Thí điểm tăng cường giảng dạy Tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 – 2020”; Công văn số 1108/SGD ĐT-GDTrH ngày 06/9/2016 của Sở GD&ĐT Nam Định;

Chỉ thị số 36/CT-TU của Tỉnh ủy Nam Định về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục tỉnh; Đề án “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục tỉnh Nam Định”.

Công văn số 846/SGD ĐT-GDTrH ngày 30/6/2016  Hướng dẫn triển khai dạy học Tiếng Anh cấp THCS, THPT theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 năm học 2016 – 2017;

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Lộc lần thứ XII;

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 29/11/2011 của UBND huyện Mỹ Lộc về phát triển một số cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 14/9/2012 của UBND huyện Mỹ Lộc về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông huyện Mỹ Lộc;

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 5/7/2013 của UBND huyện Mỹ Lộc về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” của huyện Mỹ Lộc;

Kế hoạch số 121/KH-PGDĐT ngày 16/6/2015 của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc về triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 28/9/2016 của Tỉnh ủy Nam Định và Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục huyện Mỹ Lộc (giai đoạn 2017 – 2021);

Căn cứ vào Quyết định số: 1489/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tỉnh Nam Định; Công văn số: 3241/BGDĐT-VP ngày 08/08/2019 của Bộ GD&ĐT về việc Triển khai các hoạt động đầu năm học 2019 – 2020; Công văn số 303/UBND-VP7 ngày 21/08/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020; Công văn số: 265/UBND-VP7 ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định quy định các khoản thu các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020.; Công văn số 291/UBND-VP7 ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định quy định thu học phí và cấc khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020;

Báo cáo Tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 ngày 11/8/2019 của Phòng GD&ĐT Mỹ Lộc;

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị địa phương đặc biệt là tình hình thực trang của nhà trường THCS Mỹ Tiến để xây dựng kế hoạch năm học 2019 – 2020;

 

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Khái quát chung về địa phương và tổ chức nhà trường

Mỹ Tiến là xã thuần nông của huyện Mỹ Lộc, với diện tích là: 5,83 km2, số dân trên 5.400 nhân khẩu và 1.819 hộ dân(theo số liệu điều tra năm 2016); Là  một trong những xã nhỏ và tình hình phát triển chung chậm so với các xã trong huyện Mỹ Lộc.

Trường THCS Mỹ Tiến có tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 21 người (biên chế: 21/21) gồm ban giám hiệu,: 02 người, Giáo viên: 19 người, kế toán: 01 người. Nhìn chung đội ngũ là người địa phương khác đến, duy có 01 giáo viên là người địa phương. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong công tác và đoàn kết trong mọi hoạt động, trình độ trên chuẩn cao 18/20 đại học chiếm 90%, không có trình độ chưa đạt chuẩn; Học sinh với tổng sô: 261 em trong đó có 118 là nữ được biên chế thành 8 lớp mỗi khối 02 lớp có sỹ số trung bình khoảng 33 em/lớp, nhìn chung các em ngoan lễ phép và không vi phạm các tai tệ nạn.

Năm học 2018 – 2019 trường đã đạt được những thành tích:

– Trường được UBND tỉnh Nam Định công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018 – 2023.

– Trường đang tích cực xây dựng các hạng mục, tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trong năm 2019.

– Thi Giáo viên dạy giỏi xếp thứ 2/10 trường trong huyện, cả 03 giáo viên tham gia đều được xếp loại giỏi.

-100% công đoàn viên tích cực tham gia viết sáng kiến cấp trường, trong đó có 02 sáng kiến  chọn đi dự thi cấp tỉnh, 11 sáng kiến dự thi cấp huyện thì có 03 sáng kiến xếp loại Đạt.

– Thi học sinh giỏi TDTT của đồng chí Đinh Quang Kiệm xếp thứ 3 huyện, trong đó có các học sinh Trần Thị Vân Anh lớp 9A, Trần Thị Quỳnh Chi lớp 9A đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

– Thi Stem xếp thứ 6/10 huyện.

– Tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm loại Tốt là 229/246 = 93.09%; loại Khá là: 17/246 = 9,91% không có loại Trung bình và yếu.

– Tỷ lệ học lực Giỏi là: 26/246 = 10,57%; loại Khá là: 123/246 = 50%; loại Trung bình là: 96/246 = 39,02%; không có học sinh yếu kém, tỷ lệ cao hơn so với năm học trước.

Danh hiệu thi đua đạt giấy khen của nhà trường:

– Học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi:            25/246   tỷ lệ: 10,16%;

– Häc sinh đạt danh hiệu học sinh Tiªn tiến cã:    76/246    tû lÖ:   30,89%

– 02 líp ®¹t danh hiÖu xuÊt s¾c.

– Thi lªn líp khèi 6, 7, 8 ®¹t  100%.

– XÐt tèt nghiÖp líp 9 ®¹t 100%.

– Gi÷ v÷ng phæ cËp THCS ®óng ®é tuæi.

+Kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm toàn trường cụ thể, như sau:

Hạnh kiểm

LỚP Tổng số HS Hạnh kiểm
Tốt Khá TB Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
6 73 67 91,78% 6 8,22% 0 0% 0 0%
7 71 60 84,51% 11 15,49% 0 0% 0 0%
8 51 51 100% 0 0% 0 0% 0 0%
9 51 51 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Toàn trường 246 229 93,09% 17 6,91% 0 0% 0 0%

 

Học lực

LỚP Tổng số HS Học lực
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 73 6 8,22% 41 56,16% 25 34,25% 0 0% 0 0%
7 71 5 7,04% 34 47,89% 32 45,07% 0 0% 0 0%
8 51 8 15,69% 23 45,1% 20 39,22% 0 0% 0 0%
9 51 7 13,73% 25 49,02% 19 37,25% 0 0% 0 0%
Toàn trường 246 26 10,57 123 50% 96 39,02% 0 0% 0 0%

 

Đánh giá chung:

– Những thành tựu đạt được: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của phòng GD-ĐT Mỹ Lộc, của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Tiến trường THCS Mỹ Tiến đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ  kế hoạch đầu năm đề ra: duy trì sỹ số, huy động số học sinh đúng kế hoạch; giữ vững và phát huy kết quả phổ cập THCS đúng độ tuổi; thực hiện nền nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được triển khai sâu rộng, các kỳ kiểm tra chất lượng có tác dụng tích cực đến đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao chất lượng các bộ môn văn hoá; chất lượng tham gia các cuộc thi, Hội thi các cấp được nâng lên từng bước; tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn cao; công tác xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả hơn năm học trước; công tác tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được cải thiện; triển khai thực hiện công tác BHYT có nhiều chuyển biến tích cực. Dự kiến đạt chuẩn chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trong năm 2019.

 

 

 1. Điểm mạnh

Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự chỉ đạo của phòng GD-ĐT Mỹ Lộc và các cấp lãnh đạo về mọi mặt trong hoạt động của nhà trường.

Tập thể sư phạm của nhà trường đoàn kết cao, các thành viên trong nhà trường luôn quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nhà trường cũng như trong cuộc sống, không có biểu hiện khiếu nại khiếu kiện xảy ra.

Mối quan hệ giữa nhà trường với nhân dân đặc biệt là phụ huynh học sinh tốt luôn được sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh trong các công việc.

Đội ngũ đa phần tuổi đời còn trẻ nên tinh thần nhiệt huyết cao, nhiệt tình trong công việc, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội của địa phương nên đã phần nào tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp Ủy, đoàn thể giúp đỡ nhà trường.

Đảng viên của chi bộ chiếm tỷ lệ cao 11/21 cán bộ giáo viên (53%) là đảng viên thuận lợi cho việc thống nhất chỉ đạo các công việc. Các đồng chí đảng viên hầu hết giữ các vị trí quản lí và phụ trách các đầu việc của nhà trường.

Đội ngũ giáo viên có trình độ trên chuẩn cao: 18/20 có trình độ đại học (90%).

Phong trào giáo dục một vài năm trở lại đây có chiều hướng tiến bộ đi lên.

Thực hiện Nghị quyết của đảng bộ Mỹ Tiến trong công tác xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhà trưỡng đã đăng ký với phòng GD&ĐT Mỹ Lộc trong năm 2019 hoàn thiện các điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

 

 1. Điểm yếu

Mỹ Tiến là một xã nghèo của huyện về điều kiện kinh tế đầu tư cho cơ sở vật chất eo hẹp, công việc kêu gọi đầu tư giúp đỡ khó khăn. Các phong trào học tập, giáo dục của địa phương mặc dù được lãnh đạo xã rất quan tâm nhưng còn khó khăn về đầu tư phát.

Đội ngũ còn thiếu nhân viên (hiện có 01 kế toán) còn thiếu các nhân viên khác như Y tế, văn phòng, thư viện, thiết bị… Đội ngũ giáo viên có điểm đặc biệt đó là có 20/21 đồng chí ở nơi khác không phải người địa phương (duy có 01 đ/c là giáo viên là người địa phương) nên khó khăn trong việc tiếp cận năm bắt các thông tin, công việc tại địa phương.

Xuất phát điểm của nhà trường thấp, từ khi tái lập huyện đến nay luôn ở mức thấp nhất huyện.

Phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm tới việc học hành của con em mình, chủ yếu phó thác vào nhà trường, hầu hết người dân có suy nghĩ học qua lớp 9 rồi đi làm nên không cần học tập, thậm chí có trường hợp học dở dang bỏ rồi đi làm nhà trường và đoàn thể của xã rất vất vả vận động học sinh trở lại lại trường tiếp tục học tập, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc học sinh lười học chưa thật sự thiết tha đến việc học hành và chất lượng giáo dục của trường không ổn định.

 

 1. Thời cơ

Thực hiện Nghị quyết của đảng bộ Mỹ Tiến trong công tác xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhà trưỡng đã đăng ký với phòng GD&ĐT Mỹ Lộc trong năm 2019 hoàn thiện các điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”. Đây cũng là cơ hội tốt để phát triển các điều kiện của nhà trường về cơ sở vật chất vả cảnh quan sư phạm và tranh thủ sự quan tâm của địa phương.

Phong trào giáo dục một vài năm trở lại đây có chiều hướng tiến bộ đi lên đây cũng là cơ hội để nhà trường thúc đẩy tạo bước đầu cho phong trào học tập.

Một sô phụ huynh học sinh có con em học ở các trường lân cận như Mỹ Hưng đã đưa con em về trường học tập, như năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020 nhà trường đã tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 vào học có cả học sinh đã học tại Tiểu học Mỹ Hưng cũng về sự tuyển. Đây là dấu hiệu đáng mừng để trường tiếp tục tạo niền tin nâng cao chất lượng giáo dục.

 

 1. Thách thức:

Sớm hoàn thành tiến độh xây dựng trường đạt chuẩn “Xanh – Sạch – An toàn” trong năm 2019 như đã đăng ký với cấp trên.

Từ những điểm mạnh và yếu nêu trên cũng như những thời cơ trước mắt đó là thách thức đối với nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đặc biệt là chất lượng thi tuyển sinh vào 10 THPT.

Trường sẽ từng bước khắc phục những điểm yếu để khẳng định mình từng bước trước các cấp lãnh đạo và nhân dân về chất lượng giáo dục toàn diện, tạo cho trường ngày một nhiều tiến bộ trong công tác giáo dục toàn diện.

 

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Các chỉ tiêu chung

– Tập thể trường: đạt danh hiệu trường Tiên tiến

– Chi bộ:               đạt danh hiệu “Trong sạch vẵng mạnh”

– Công đoàn:        đạt danh hiệu xuất sắc

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: đạt danh hiệu tập thể xuất sắc

– Công chức, viên chức (lao động TT, Chiến sỹ thi đua, giáo viên giỏi): đạt 70% các cá nhân đề nghị cấp trên công nhận là CSTĐ và lĐTT và giáo viên giỏi(lao động tiến tiến); 01 tập thể tổ xuất sắc và 01 tổ lao động tiên tiến.

 

 1. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và biện pháp thực hiện

Căn cứ Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào Quyết định số: 1489/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tỉnh Nam Định; Công văn số: 3241/BGDĐT-VP ngày 08/08/2019 của Bộ GD&ĐT về việc Triển khai các hoạt động đầu năm học 2019 – 2020; Công văn số 303/UBND-VP7 ngày 21/08/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020; Các văn bản chỉ đạo của Ngành của địa phương và tình hình thực tế của trường, trường THCS Mỹ Tiến đề ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể:

 

2.1. Nhiệm vụ 1: Tập trung thực hiện tốt CHÍN nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh Nam Định tại Công văn số 303/UBND-VP7 ngày 21/08/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020, cụ thể.

Một là:Tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, trước hết là việc đổi mới chương tr nh, sách giáo khoa phổ th ng  tạo sự đ ng thuận, thống nh t về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân; huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội. Nêu gương người tốt, việc tốt biểu dương những t m gương nhà giáo điển h nh tiên tiến tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo phê phán những biểu hiện tiêu cực.

Hai là: Rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục tăng cường cơ sở vật ch t, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các ngu n lực đầu tư cho giáo dục:

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao ch t lượng của các đơn vị sự nghiệp c ng lập ổn định và nâng cao ch t lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục  mới được sáp nhập.

Bổ sung đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non, phổ th ng ưu tiên đầu tư cơ sở vật ch t, thiết bị thực hiện chương tr nh giáo dục phổ th ng, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp 1. Giải quyết dứt điểm t nh trạng thiếu nhà vệ sinh và c ng tr nh nước sạch trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn các c p học.

Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các ngu n lực của xã hội đầu tư phát triển GD&ĐT giai đoạn 2019 – 2025. Điều chỉnh, c ng khai quy hoạch, xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hoá giáo dục để thu hút đầu tư từ ngu n kinh phí ngoài ngân sách, ưu tiên đầu tư phát triển trường, lớp mầm non tại khu c ng nghiệp, khu dân cư tập trung.

Ba là: Xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các c p Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ch n chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức c ng vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các c p của tỉnh Nam Định Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường c ng tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định đạo đức nhà giáo.

Tổ chức tuyển giáo viên các c p học theo chỉ tiêu biên chế được giao, kh ng để t nh trạng thiếu giáo viên (nh t là giáo viên mầm non) trong khi còn chỉ tiêu tuyển dụng. Tổ chức tập hu n, b i dưỡng nâng cao tr nh độ chuyên m  n, nghiệp vụ, năng  lực quản lý của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các c p theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương tr nh, sách giáo khoa từ năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức đánh giá, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ giáo viên mầm non, phổ th  ng     c ng lập.

Bốn là: Xây dựng m i trường giáo dục tích cực tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện quy định m i trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Nam Định. Phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, cộng đ ng dân cư trong việc phối hợp xây dựng m i trường giáo dục. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về thể ch t, tinh thần, an toàn trước dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Nâng cao ch t lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức, trách nhiệm, lối sống, kỹ năng sống, ý thức ch p hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Năm là: Đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng dạy, học các c p học, ngành học:

Giáo dục mầm non: Nâng cao ch t lượng thực hiện chương tr nh giáo dục mầm non và ch t lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm phát triển toàn diện thể ch t, trí tuệ, t nh cảm, thẩm mỹ cho trẻ. Nâng cao ch t lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1.

Giáo dục phổ th ng: Nâng cao ch t lượng toàn diện các m n học. Tiếp tục  phát huy các thành tố tích cực của các m h nh giáo dục mới. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm ch t của học sinh và theo mục tiêu của từng lớp học, c p học chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng  tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; khuyến khích học sinh tham gia các kỳ thi, các cuộc thi do các tổ chức giáo dục trong nước, quốc tế tổ chức.

Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp: Nâng cao hiệu quả của  công tác phối hợp giữa dạy văn hóa và dạy nghề. Đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Sáu là: Tăng cường hợp tác với các tổ chức giáo dục trong, ngoài nước để nâng cao ch  t lượng dạy học tiếng Anh, Tin học  đẩy mạnh ứng dụng c ng nghệ th  ng tin  trong dạy, học và quản lý giáo dục:

Bẩy là: Triển khai chương tr nh, sách giáo khoa giáo dục phổ th ng mới:

Triển khai kế hoạch b i dưỡng đội ngũ giáo viên, chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương tr nh giáo dục phổ th ng mới.

Phối hợp với các trường Đại học, các cơ quan, các nhà nghiên cứu của trung ương và địa phương xây dựng chương tr nh giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tám là: Triển khai phân lu ng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ th ng:

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về hướng nghiệp và định hướng phân lu ng học sinh trong giáo dục phổ th ng giai đoạn 2018 – 2025 tỉnh Nam Định. Tăng cường mối liên kết giữa trường phổ th ng, trung tâm giáo dục thường xuyên với các cơ sở đào tạo Đại học, đào tạo nghề, cơ quan, doanh nghiệp trong xây dựng chương tr nh, tài liệu, giảng dạy và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh.

Thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Từng bước nâng cao hiệu quả c ng tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh, sinh viên có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp.

Chín là: Một số nhiệm vụ khác:

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các c p của tỉnh và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2020 tại Nam Định đảm bảo an toàn, chu đáo, tiết kiệm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường c ng tác thanh tra, kiểm tra:

Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính theo Quyết định số 225/QĐ- TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện tốt Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ GD&ĐT về tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

 

 

2.2. Nhiệm vụ 2: Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Tập trung đổi mới nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý trong nhà trường theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện tự chủ tại các nhà trường, nâng cao năng lực quản trị nhà trường, phân công phân nhiệm cụ thể đề ra chỉ tiêu thi đua cụ thể về từng mặt.

Nhà trường tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra dân chủ làm tốt và đúng các quy định của pháp luật của ngành về công tác quản lý và giáo dục toàn diện công tác dạy thêm học thêm, thu, chi ngoài ngân sách, công tác kiểm tra nội bộ. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tham gia tích cực trường học kết nối. Đổi mới công tác thông tin, truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động toàn xã hội chung tay, góp sức xây dựng giáo dục.

 

2.3. Nhiệm vụ 3: Về tổ chức hoạt động giáo dục

Xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia thực hiện tốt có hiệu quả các kỳ thi, hội thi, cuộc thi do Phòng và Sở GD&ĐT tổ chức.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển, đảo, tiết kiệm năng lượng. Đẩy mạnh công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

Thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất và năng lực của người học, biến quá trình truyền thụ tri thức một chiều của giáo viên thành quá trình tự học có hướng dẫn và quản lý của giáo viên, đầu tư cho các lớp 6 – đầu cấp học.

Phấn đấu trường đạt chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” đầu năm học 2019 – 2020.

 

2.4. Nhiệm vụ 4: Công tác phổ cập duy trì sĩ số

* Chỉ tiêu:

– Tuyển sinh vào lớp 6: 66/66 đạt tỷ lệ: 100%.

– Duy trì sĩ số đến cuối năm học đạt từ: 100% ( 261/261 học sinh)

– Giữ vững các chỉ tiêu phổ cập đã đạt được trong năm 2019, giữ vững phổ cập THCS đúng độ tuổi, từng bước thực hiện phổ cập bậc trung học.

– Tiếp tục vận động học viên tham gia dự học các lớp bổ túc THCS và hướng  với số lượng là 01 học viên.

– Làm điều tra, cập nhật theo dõi qua hệ thống tin học: 100% các nhân khẩu trong độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi trong toàn xã. Nhập phần mềm trực tuyến đúng kế hoạch và báo cáo đúng tiến độ. Đặc biệt làm tốt tiêu chí 05 và tiêu chí 14 trong 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của xã giai đoạn nâng cao.

* Biện pháp thực hiện:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp phải đi sâu đi sát cập nhật thông tin hàng ngày, nắm vững tâm tư nguyện vọng của học sinh, nắm bắt kịp thời những học sinh có biểu hiện bỏ học để động viên các em yên tâm tới lớp tớp trường.

– Thường xuyên giáo dục cho học sinh động cơ học tập đúng đắn để các em hiểu rõ yêu cầu của người lao động mới trong thời kỳ CNH HĐH đất nước.

– Tổ chức các hoạt động ngoài giờ để thu hút học sinh học tập như văn nghệ, TDTT và các hoạt động vui chơi ngoại khóa hữu ích, đặc biệt triển khai chương trình võ nhạc.

– Có hình thức khen thưởng thích hợp cho những giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác duy trì sĩ số và trừ thi đua những lớp không duy trì đảm bảo sỹ số.

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để các cấp các ngành và toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vận động học sinh tích cực đến trường.

– Tham mưu với địa phương xếp loại thi đua tốt cho những thôn xóm không có học sinh bỏ học.

– Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin điện tử quản lý cơ sở dữ liệu phổ cập giáo dục và triển khai thực hiện phần mềm quản lý phổ cập chống mù chữ theo Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục – chống mù chữ” ban hành theo Quyết định số 5284/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2011 của Bộ GDĐT.

– Nhà trường tổ chức điều tra đến trực tiếp hộ gia đình, thu thập thông tin chính xác về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chống mù chữ (CMC) phù hợp với thực tiễn của địa phương.

–  Tham mưu với địa phương thành lập BCDD P/C gồm

+ Ông Trần Văn Nghĩa         – Phó chủ tịch UBND xã là trưởng ban

+ Ông Nguyễn Công Hoan   – Hiệu trưởng trường THCS làm Phó ban

+ Bà Nguyễn Thị Lê             – Hiệu trưởng trường Tiểu học làm Phó ban

+ Bà Trần Thị Thu Hà          – Kế toán trường THCS làm ủy viên

 

2.5. Nhiệm vụ 5: Chất lượng giáo dục đạo đức và trí dục  

2.5.1. Giáo dục đạo đức

* Chỉ tiêu:

– Xây dựng 100% số lớp có nề nếp học tập và tu dưỡng tốt, 100% học sinh đăng ký thực hiện .Ba chăm:  Chăm học, chăm làm, chăm rèn luyện.

– Ba Không: Không nói tục chửi bậy,  không đánh nhau và không hút thuốc lá.

– Xây dựng 2 đến 3 lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc.

– Phấn đấu xếp loại đạo đức cuối năm như sau:

 

Khối Sĩ Số Phấn đấu đạt Ghi chú
Tốt Khá TB Yếu
6 66 90% 11% 0% 0%
7 73 92,5% 9,5% 0% 0%
8 72 95% 10% 0% 0%
9 49 98% 7% 0% 0%
 Cộng  260  93,87%  6,13%  0%  0% kết quả của 2019-2020:đạt tốt: 93,09% và khá: 6,91%

* Biện pháp thực hiện:

– Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác tư tưởng, chính trị mọi thành viên đều có trách nhiệm giáo dục học sinh, nhà trường là nơi nuôi dưỡng khát vọng cho học sinh, tạo động lực cho học sinh phấn đấu.

– Kết hợp cặt chẽ đồng bộ giữa nhà trường – giáo viên chủ nhiệm – Đoàn, Đội và gia đình học sinh, thống nhất các biện pháp giáo dục.

– Xây dựng và bồi dưỡng đội sao đỏ hoạt động tích cực nhằm duy trì nề nếp trong nhà trường

– Xây dựng bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán sự lớp nhằm nâng cao năng lực uy tín cho các em tự quản tốt.

– Xây dựng dư luận tập thể tốt để tất cả các em đều yêu lớp mình, gắn bó với lớp, biết phê phán những hành vi sai trái làm ảnh hưởng đến lớp, biết thăm hỏi bạn bè, chia sẻ buồn vui với bạn, biết lôi cuốn thu hút không để bạn bỏ học.

– Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh thông qua sổ Liên lạc, thông qua các cuộc họp PHHS, thông qua các buổi xuống gặp gỡ phụ huynh học sinh…

– Thực hiện phương châm: Toàn trường làm công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, mọi giáo viên đều có trách nhiệm nhắc nhở học sinh khi các em có hành vi lời nói thiếu văn hóa. Các giáo viên bộ môn phải có trách nhiệm với giờ dạy của mình, tuyệt đối không chỉ có ghi vào sổ đầu bài rồi giao cho giáo viên chủ nhiệm xử lý.

– Nghiêm cấm việc đuổi học sinh ra ngoài hoặc lăng mạ học sinh làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

– Chăm sóc học sinh tận tình từ dạy chính khóa đến ngoài giờ để học sinh yêu trường, kính thầy, quý bạn.

– Quy định giáo viên có tiết 1 phải dự giờ truy bài đầu giờ, có tiết cuối phải dự giờ bình nhật và cho học sinh xếp hàng mới được về.

– Đề nghị hội khuyến học của xã có những hoạt động tích cực, tạo mọi điều kiện về tuyên truyền giáo dục. Động viên giáo viên, học sinh có những thành tích trong giảng dạy và học tập.

– Viết bảng tin hằng tuần nêu gương người tốt việc tốt ở trường ở địa phương(do đội thực hiện).

– Thực hiện nghiêm cuộc vận động  “Dân chủ, Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

– Nâng cao chất lượng việc giảng dạy các môn học, quan tâm đúng mức môn Giáo dục công dân và những nội dung giáo dục địa phương.

–  Lựa chọn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, năng lực.

– Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: Gia đình – nhà trường – xã hội, xây dựng môi trường tương tác; Tổ chức cho học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

– Tổ chức tốt các hoạt động cao điểm như ngày 15/10, 20/11,3/2,26/3,15/5,19/5. . . nhằm giáo dục học sinh truyền thống kính yêu Đảng, Bác Hồ, Kính trọng thầy cô và yêu quê hương đất nước, yêu lịch sử dân tộc Việt Nam.

 

2.5.2. Chất lượng trí dục

* Chỉ tiêu:

– Các môn phấn đấu đạt và vượt mức bình quân của phòng các kỳ thi khảo sát. Chỉ tiêu phấn đấu các môn như sau:

 

Khối Môn Chất Lượng Đại Trà(TB đạt tỷ lệ) H/SGIỎI Thi Lên LớpXét TN
KS 8 tuần HKI 24 tuần Cả năm
KH TH KH TH KH TH KH TH
6 N.văn 6 65 70 75 85 6 99-100%
Toán 6 60 65 70 75 6
TAnh 6 60 65 70 80 6
7 N.văn 6 65 70 75 85 6 99-100%
Toán 6 50 55 60 70 6
TAnh 6 60 65 70 80 6
8 N.văn 6 65 70 75 85 6 99-100%
Toán 6 55 60 65 70 6
TAnh 6 65 70 75 80 6
9 N.văn 6 70 75 80 90 6 – TN 98-100%- Vào 10 xếp thứ thứ 5/10 huyện
Toán 6 50 55 65 70 6
T.Anh 6 55 60 65 70 6

 

+ Tỉ lệ lên lớp các khối 6,7,8 đạt từ 98% đến 100%, trong đó: tỉ lệ học sinh đạt loại Giỏi 19,3% trở lên; loại Khá đạt 44,07% trở lên; loại TB dưới 31,04%; loại Yếu dưới 4,4%; loại kém dưới 0,43%. Xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,76 % trở lên, trong đó loại khá, giỏi đạt 66% trở lên (giỏi đạt từ 20% trở lên)

+ Thi vào THPT: Phấn số học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào THPT và tiếp tục tham gia học ở các loại hình học tập từ 90% trở lên, nâng cao chất lượng các bài thi.

– Chất lượng học sinh giỏi: Phấn đấu các đội tuyển thi học sinh giỏi đạt giải cá nhân, toàn đoàn xếp thứ  7/10 trở lên.

– Tỷ lệ học sinh giỏi và tiên tiến: Toàn trường đạt 63% trở lên(kết quả của 2018 – 2019 đạt 60,57%).

– 100%  giáo viên nề nếp chuyên môn tốt.

* Biện pháp thực hiện:

– Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, của các tổ chức đoàn, đội.

– Đối với giáo viên: Thày dạy là một trong những yếu tố quyết định tới chất lượng học tập của học sinh vì với phương pháp sư phạm tốt thày dạy hay kiến thức vững vàng sẽ hấp dẫn, kích thích học sinh yêu thích bộ môn và hứng thú học tập. Đây là một biện pháp tích cức nâng cao chất lượng giảng dạy.

– Xây dựng quan hệ thày trò thật gắn bó: Thày giảng dạy nhiệt tình, soạn bài kỹ chấm bài cẩn thận, công bằng khách quan, chấm nhiều lần để rèn cho học sinh kỹ năng và kiến thức. Chăm sóc học sinh học tập nhiệt tình, chinh phục các em bằng chính lương tâm, trách nhiệm của người thầy, tránh mắng chửi, đuổi học sinh ra ngoài gây căng thẳng làm mất tâm thế của người dạy và người học.

– Phân loại và bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh để rèn luyện kiến thức cho các em nhằm nâng cao chất lượng từng đợt, mỗi đợt mỗi môn nâng từ 5- 7%.

– Tổ chức hội thi giáo viên giỏi theo kế hoạch của phòng để phân loại đánh giá trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề của giáo viên từ đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuẩn nghề nghiệp.

– Nâng cao hiệu quả các buổi học tập chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn để bàn bạc nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm áp dụng chung cho toàn trường.

– Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực sáng tạo của HS, tăng cường kỹ năng thực hiện, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh, đa dạng các hình thức học tập, chú trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học.

– Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận.

– Đối với học sinh:

Rèn và xây dựng cho hs nề nếp học tập ở lớp, ở nhà:  Ở lớp: Rèn nề nếp kỷ luật trật tự và các thao tác nghe, ghi, phát biểu ý kiến xây dựng bài, cách trả lời câu hỏi. . . Ở nhà: Phân công học sinh khá giỏi giúp đỡ học sinh kém, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phân thành từng cặp để giúp nhau ngay trong kế hoạch của mình.

Tổ chức hội học bằng nhiều hình thức phong phú, được nhiều học sinh tham gia vừa để củng cố kiến thức rèn luyện kỹ năng cho học sinh phát huy trí tuệ, tài năng cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng các bộ môn.

Thường xuyên kiểm tra sổ sách, dụng cụ học tập của học sinh để xếp thi đua và rèn cho học sinh thói quen chuẩn bị tốt sách vở, dụng cụ học tập.

Tăng cường công tác hướng nghiệp nghề nghiệp cho học sinh nhất là học sinh cuối cấp.

Thành lập ban trí dục của nhà trường gồm:

Đồng chí Nguyễn Công Hoan    – Hiệu trưởng           – Trưởng ban

Đồng chí Đặng Thị Mến            – Phiệu trưởng         – Phó ban

Đồng chí  Đào Trường Sinh       – Tổ trưởng KHTN   – Ủy viên thường trực

Đồng chí Lê Hoàng Hiến            – Tổ trưởng KHXH   – Ủy viên thường trực

08 đồng chí giáo viên chủ nhiệm là ủy viên

Tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh được tham gia đào tạo bồi dưỡng tiếp cận theo hướng phấn đấu xây dựng mô hình về dạy và học ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường năng lực nghe nói cho học sinh.

Tiếp tục củng cố nền nếp, kỉ cương trong dạy và học: Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch dạy học, chấm trả bài. Xếp loại cho học sinh phải trung thực, công bằng, khách quan, tránh bệnh thành tích và các hiện tượng tiêu cực. Quan tâm đồng đều đến các đối tượng học sinh, tránh tình trạng chỉ quan tâm đến đối tượng học sinh giỏi, yếu, kém không quan tâm đúng mức đến đối tượng học sinh trung bình. Giáo viên hướng dẫn cụ thể việc tổ chức tự học ở nhà của học sinh, tiếp tục rà soát học sinh yếu, kém, có kế hoạch chỉ đạo, phân công giáo viên phụ đạo, thực hiện kiểm tra chất lượng theo từng tháng, từng kỳ.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ cả ly thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận. nhà trường chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh.

2.6. Hoạt động Văn – Thể – Mỹ và hướng nghiệp dạy nghề

Nhà trường đảm bảo đầy đủ chế độ sinh hoạt liên đội, chi đội mỗi tháng một lần.

100% học sinh được giáo dục an toàn giao thông.

100% học sinh thuộc và hát Quốc ca, Đội ca, các bài hát, các bài múa tập thể (thứ 2,4,6), thể dục giữa giờ (thứ 3,5,7), võ nhạc… theo quy định và thực hiện tốt chương trình y tế học đường.

Có hệ thống sân chơi, bãi tập riêng, trang trí lớp học, trường học theo đúng quy định, đảm bảo tính mỹ quan sư phạm.

Nhà trường đảm bảo thực hiện tốt công tác hướng nghiệp nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

2.6.1. Công tác lao động và hướng nghiệp nghề nghiệp

– Dạy đủ các bài kỹ thuật trong phân phối chương trình và các bài lao động hướng nghiệp theo quy đinh của bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chăm sóc vườn hoa, đường hoa, cây bóng mát, lao động vệ sinh để tạo cảnh quan môi trường “xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Đặc biệt chăm sóc quét dọn nghĩa trang liệt sỹ của xã 01 lần/tháng.

– Thành lập ban lao động hướng nghiệp gồm:

Đồng chí Nguyễn Công Hoan    – Hiệu trưởng           – Trưởng ban

Đồng chí Đặng Thị Mến            – Phiệu trưởng         – Phó ban

Đồng chí  Đào Trường Sinh       – Tổ trưởng KHTN   – Ủy viên thường trực

Đồng chí Lê Hoàng Hiến            – Tổ trưởng KHXH   – Ủy viên thường trực

Đồng chí Trần T. Ngọc Hà                  – BT Đ.TN, TPTĐội – Ủy viên

Đồng chí Phạm T.T. Hải            – GVCN lớp 9A       – Ủy viên

Đồng chí Đặng Thị Huyền                   – GVCN lớp 9B      – Ủy viên

 

2.6.2. Các hoạt động về giáo dục thể chất và thẩm mỹ

* Chỉ tiêu:

– Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ và Sở về bộ môn Âm nhạc, Thể dục và các chương trình hoạt động ngoài giờ.

– 100% học sinh mặc đồng phục hàng tuần, có đủ ghế ngồi chào cờ và đeo phù hiệu thường xuyên.

-100% học sinh tham gia tập thể dục và vui chơi thể thao trong các giờ giải lao.

– Tổ chức thi hội diễn văn nghệ có giáo viên và học sinh tham gia để chọn các tiết mục hay tham gia hội diễn văn nghệ huyện dự kiến tháng 11/2019.

*Biện pháp thực hiện:

– Thành lập ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả gồm:

Đồng chí Nguyễn Công Hoan    – Hiệu trưởng           – Trưởng ban

Đồng chí Đặng Thị Mến            – Phiệu trưởng         – Phó ban

Đồng chí  Đào Trường Sinh       – Tổ trưởng KHTN   – Ủy viên thường trực

Đồng chí Lê Hoàng Hiến            – Tổ trưởng KHXH   – Ủy viên thường trực

08 đồng chí giáo viên chủ nhiệm là ủy viên

– Lịch hoạt động cụ thể như sau: Thứ 2, Thứ 4, thứ 6 múa hát tập thể(võ nhạc); Thứ 3, thứ 5, thứ 7 thể dục giữ giờ.

– Giáo dục rèn cho học sinh thói quen giữ gìn và bảo vệ cái đẹp: Đẹp trường – đẹp lớp – đẹp người, không vẽ bậy lên tường, không trèo cây, bẻ cành hái hoa, có nếp sống văn minh gọn gàng sạch sẽ. giữ gìn sách vở. quấn áo, chân tay, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ.

– Thực hiện nghiêm túc học đường 100% học sinh được uống nước sạch(nước đóng bình) không uống nước lã đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

– Duy trì hoạt động của hội chữ thập đỏ có tủ thuốc để sơ cứu học sinh khi ốm đau đột xuất.

– 100% giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 32 của chính phủ và trật tự, an toàn giao thông.

– Giáo dục các di tích lịch sử địa phương. Tham gia quét dọn ngĩa trang liệt sỹ theo tháng và các ngày lễ tết.

 

2.7. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

* Chỉ tiêu:

– Đảm bảo công tác quản lý tài chính theo đúng quy định, không có tình trạng tham ô, lãng phí, chi ngân sách nhà nước và các khoản thu khác trong nhà trường đúng mục đích, đúng mục quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ.

– Đẩy mạnh tham mưu các cấp đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, tiếp tục tham mưu với cấp trên bổ sung CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về thu, chi tài chính, như các văn bản: Công văn số: 265/UBND-VP7 ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định quy định các khoản thu các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020.; Công văn số 291/UBND-VP7 ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định quy định thu học phí và cấc khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020…

* Biện pháp thực hiện:

– Đổi mới công tác quản lý tài chính bao gồm: Xây dựng kế hoạch và phân mục chi tiêu theo Kế hoạch chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm tài chính và bám sát thực hiện công khai tài chính.

– Thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng, tham gia huấn luyện nghiệp vụ quản lý tài chính, công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị dạy và học, thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện công tác thiết bị trường học, thư viện trường học.

– Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Tăng cường tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã đề nghị công nhận trường đạt “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”  vào năm học 2019 – 2020.

– Chỉ đạo tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học, sử dụng có hiệu quả sách và các đồ dùng, thiết bị hiện có và mua mới; phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học đối với giáo viên phù hợp với điều kiện khó khăn của nhà trường.

– Hoàn thành thực hiện có hiệu quả lộ trình kiên cố hóa trường, lớp học; Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo.

– Thông qua hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh của xã, thông qua các kỳ họp phụ huynh, các hội nghị của xã để tuyên truyền vân động các bậc phụ huynh hiểu rõ về giáo dục, chăm lo cho con em học tập tốt hơn, ủng hộ nhà trường thục hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và tiếp tục học THPT đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS.

 

 

Nơi nhận:– Phòng GD-ĐT (để B/c)

– Các tổ chuyên môn, nhà trường( để th/h)

– Lưu

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 


 1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

1/Tháng 8 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả dự kiến Điều Chỉnh
Ngày 01/8 

 

Ngày 06/8

 

 

Ngày 14/8

 

Ngày 21/8

 

 

Ngày 23/8

 

Ngày 25/8

 

Ngày 29/8

 

Ngày 26/8

 

Trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Họp hội đồng phổ biến các công tác sau hè và công tác trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” 2019.-Tập huấn giáo viên dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm tại sở GD&ĐT Nam Định.

 

-Học nghị quyết chính trị hè 2019 do phòng GD&ĐT Mỹ Lộc tổ chức

-Họp hội đồng phân công chuyên môn và một số nhiệm vụ đầu năm học 2019 – 2020,

 

-Kiểm tra chất lượng sau hè 2019

 

-Tập trung học sinh học quy chế năm học 2019 – 2020 và lao động dọn vệ sinh

-Tập huấn QL và SD TS công do UBND huyện tổ chức

Học tuần đầu tiên năm học 2019 – 2020

 

-Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn về sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn cấp phòng và cấp sở Giáo dục tổ chức.

-Ổn định đội ngũ GV làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các đội tuyển

-Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn cho CBQL, giáo viên tại phòng GD và Sở GD.

-Chỉ đạo các tổ hoàn thiện hồ sơ dạy thêm, học thêm.

– Luyện tập chuẩn bị khai giảng năm học mới.

 

-Toàn thể hội đồng sư phạm.-Đc Mến, Thủy, M.Phương

-Toàn bộ CB,GV

-Toàn thể hội đồng sư phạm.

-Toàn trường

 

-Toàn trường

 

-Đc Hoan, Hà(KT)

-Toàn trường

 

BGH, Đội, GV, HS các lớp . .

100% CB, GV

100% BGH, gv

– BGH và G.viên

-BGH và GV

 

Tốt 

 

Nghiêm túc

 

Tốt

 

 

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Tháng 9 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Ngày 05/9 – Tổ chức lễ Khai giảng năm học 2019 -2020 BGH, ĐộiCBGVCNV và HS toàn trường.
 

Trong tháng

 

 

 

 

 

 

Ngày 18/9

 

Ngày 19/9

 

 

 

Ngày 20/9

 

 

 

 

 

Ngày 21/9

 

Ngày 24/9

 

 

 

Ngày 26/9

 

 

 

 

 

 

Ngày 13/9

 

Ngày 25/9

 

 

 

Từ 23/9 đến 31/10

 

Trong tháng

Ngày 29/9

– Triển khai các hoạt động thực hiện chủ đề tháng 9: Tháng khuyến học, Tháng An toàn giao thông. 

– ổn định tổ chức, xây dựng và củng cố nề nếp của GV và HS.

-Toàn trường tập trung thực hiện các công việc phục vụ công tác xây dựng trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

Xây dựng các loại kế hoạch

-Đón đoàn khảo sát HĐND huyện

 

– Các đồng chí được phân công(có danh sách kèm theo) đi tập huấn chuyên môn tại Mỹ Hưng.

 

– Điều tra phổ cập và làm thống kê phổ cập

– Hoàn thành điều tra và làm thống kê phổ cập đầu năm.

– Chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020.

– Lập danh sách học sinh giỏi.

 

– Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn tại trường THCS Mỹ Thắng.

 

– Tổ chức tập huấn chuyên môn cho toàn bộ GV về các nội dung được tập huấn.

 

– Làm báo cáo thực trạng CSVC, trang thiết bị dạy học của nhà trường năm học 2019 – 2020.

 

– Lập kế hoạch hồ sơ DTHT về phòng GD&ĐT

– Phối hợp với xã phục vụ tổ chức Trung thu 2019 của xã.

– Họp BGH, thường trực họp thường trực hội phụ huynh học sinh.

 

– Đón đoàn thanh tra của Sở GDĐT.

 

 

– Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội học và hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

– Tổ chức họp phụ huynh toàn trường.

 

100% cán bộ, GV, CNV
100% cán bộ, gv-BGH

 

– BGH và giáo viên

 

– BGH, Hà(KT)

– Đ/c Mến, Hiến, Sinh, Phú, Ngọc

 

– BGH, Gv

 

 

– BGH và GV

-100% cán bộ ,GV

– BGH

 

– Đ/ Mến, Thủy, Mai Phương

– BGH, GV

 

 

– BGH

 

-BGH, GV dạy HSG

-BGH

 

– H.tr và Đội

 

-BGH, 8 TT hội

 

Toàn trường

 

-BGH, GV

đ/cHiến, phú hd

-BGH, GV

 

 


3/Tháng 10 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Trong tháng – Phân loại hs, tiến hành bồi giỏi lớp 8, phụ kém cho hs các lớp.- Tổ chức ĐH chi đội của các lớp.

 

– Tổ chức hội nghị CBCC,VC

100% cán bộ.giáo viên- Đ/c Mến, Hiến, Sinh

Toàn trường

Trong tháng  -Hoàn thành đại hội liên đội thiếu niên tiền phong Hồ CHí Minh.-Báo cáo phòng mời sở GD&ĐT về kiểm tra tư vấn trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn

 

100% cán bộ, gv
Ngày 15/10 Tổ chức lễ đón thư Bác, phát động hội thi Giáo viên dạy giỏi, hội học và phong trào thi đua : Hai tốt”.- Dự giờ giáo viên Hội thi giáo viên giỏi cấp trường. 100% cán bộ, gv, đại biểu xã- BGH và giáo viên toàn trường

 

Trong tháng Tiếp tục củng cố các nề nếp dạy và học kiểm tra dự giờ thăm lớp. 

 

100% cán bộ, gv- Đ/c Mến, Hiến, Sinh
Trong tháng – Kiểm tra toàn diện 2 đồng chí.- Chuẩn bị cho công tác kiểm tra PCGD bậc trung học cơ sở.

 

-BGH-Ban phổ cập
Cuối tháng – Tổ chức kiểm tra 8 tuần.- Nộp đề kiểm tra và báo cáo kết quả về phòng.

 

Toàn trường- BGH

 

4/Tháng 11 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Trong tháng – Tiếp tục duy trì mọi nền nếp dạy và học.- Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cho hs, giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo nhân ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Thực hiện hoàn thành thu BHYT hs đạt 100%.

– Thi văn nghệ cấp huyện cấp trường

-100% cán bộ. giáo viên 

 

 

 

 

Trong tháng 

 

 

 

 

– Cùng công đoàn đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” . 

– Thi hùng biện Tiếng anh cấp huyện.

 

 

– Tham gia thi văn nghệ cấp huyện.

-100% cán bộ, gv 

 

– BGH, Gv TA

nhóm văn nghệ và đ/c Hà

 

Trung tuần tháng  – Kiểm tra toàn diện 3 đồng chí.- Tham gia SHCM theo cụm theo kế hoạch -100% cán bộ, gvBGH

 

 

5/Tháng 12 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Trong tháng – Thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện.- Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường Toàn trường- Theo bộ môn

 

Trong tháng – Giáo dục truyền thống cách mạng, noi gương anh bộ đội cụ Hồ. Toàn trường 

 

Trong tháng – Kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và ngày Quốc Phòng toàn dân, mời Cựu chiến binh và tuyên giáo xã nói chuyện ngoại khóa. Toàn trường 

 

 

 

Trong tháng – Tổ chức tốt việc ôn tập và thi hết học kỳ I theo kế hoạc của Phòng, Sở Toàn trường 

 

Trong tháng – Kiểm tra toàn diện 3 đồng chí.- Tham gia SHCM theo cụm

 

BGH

 

6/Tháng 01 năm 2020

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Theo lịch phòng GD-ĐTNgày 04/01

Ngày06/01

– Ôn tập và thi hết học kỳ I.- Chỉ đạo và tổ chức tốt việc coi và chấm kiểm tra định kỳ học kỳ I.

– Kết thúc học kỳ I

– Băt đầu kỳ II

Toàn trường
Trong tháng – Chỉ đạo việc làm điểm và đánh giá xếp loại học sinh.- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại trường theo cụm

 

Toàn trường- Theo bộ môn

– BGH và GV

Cuối tháng 01/2020 Tiến hành sơ kết học kỳ I.  Toàn trường 

 

7/Tháng 02 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Ngày 03/02 Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 Toàn trường 

 

 

Theo lịch phòng GD-ĐT Tổ chức cho giáo viên và hs nghỉ tết an toàn (ký cam kết). 

 

 

Toàn trường
Sau nghỉ Ổn định nề nếp nhà trường sau khi nghỉ tết. Toàn trường 

 

 

 

Trong tháng – Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.- Hoàn thiện hồ sơ học kỳ I trên hệ thống SMS BGH 

 

 

 

 

8/Tháng 3 năm 2020

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Trong tháng – Kiểm tra toàn diện 2 đồng chí.- Duy trì nền nếp SH tổ, nhóm chuyên môn.

– Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm.

– Tổ chức ôn tập và kiểm tra giữa học kỳ II

– Theo bộ môn 

 

 

Theo bộ môn

08/3 Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3. 

 

Toàn trường
26/3 Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.  Toàn trường

 

9/Tháng 4 năm 2020

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Trong tháng – Tập trung vào việc ô tập chương trình các bộ môn văn hóa.- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm

– Thi học sinh giỏi Ngữ văn, Toán , Anh cấp huyện khối 8

 

 

BGH, GV- Theo bộ môn

– BGH, GV dạy và HS

Cuối tháng Hướng dẫn ôn tập cuối năm cho hs khối 9.- Ôn thi vào THPT cho học sinh lớp 9 Toàn trường 

 

Cuối tháng Phổ biến lại cho gv các văn bản về quy chế chuyên môn như: cách tính điểm, xếp loại.- Thi khỏa sát chất lượng khối 9 theo kế hocahj của Sở, Phòng.

 

Toàn trường

 

10/Tháng 5 năm 2020

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Lịch Phòng GD-ĐT – Tổ chức thi kiểm tra chất lượng cuổi năm cho các khối lớp theo kế hoạch của Phòng Và của Sở. BGH, GV
Cuối tháng – Đôn đốc giáo viên tính điểm, xếp loại hs chính xác kịp thời .- Tổ chức cho CB GV và học sinh lớp 9 về quy chế xét tốt nghiệp.

– Tổ chức xét tốt nghiệp THCS

– Tổ chức xét duyệt lên lớp.

– Hoàn thiện các loại hồ sơ nộp về Phòng theo quy định.

 

BGH, GV K9

Cuối tháng – Tổ chức xét duyệt thi đua cho giáo viên và học sinh.- Tổng kết năm học 2019 – 2020.

– Tiếp tục ôn thi vào THPT cho học sinh khối 9.

Ban thi đua

 

11/ Tháng 6 năm 2020

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Theo lịch – Tuyển sinh lớp 6.- Tham gia tập huấn ôn vào 10 cấp huyện.

– Ôn thi và thi vào 10.

– Phân công công tác hè 2020

 

BGH hành chính và T.Trưởng
PHÒNG GD-ĐT MỸ LỘCTRƯỜNG THCS MỸ TIẾN

SỐ 14/KHNH-TrHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
                             Mỹ Tiến, ngày 18  tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 1. CĂN CỨ

Nghị quyết 29 – NQ/TWngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh, Chương trình hành động số 04/CTr-UBND ngày 23/9/2014 của UBND huyện, để thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI;

Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định 1965/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Nam Định về phê duyệt đề án “Thí điểm tăng cường giảng dạy Tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 – 2020”; Công văn số 1108/SGD ĐT-GDTrH ngày 06/9/2016 của Sở GD&ĐT Nam Định;

Chỉ thị số 36/CT-TU của Tỉnh ủy Nam Định về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục tỉnh; Đề án “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục tỉnh Nam Định”.

Công văn số 846/SGD ĐT-GDTrH ngày 30/6/2016  Hướng dẫn triển khai dạy học Tiếng Anh cấp THCS, THPT theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 năm học 2016 – 2017;

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Lộc lần thứ XII;

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 29/11/2011 của UBND huyện Mỹ Lộc về phát triển một số cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 14/9/2012 của UBND huyện Mỹ Lộc về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông huyện Mỹ Lộc;

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 5/7/2013 của UBND huyện Mỹ Lộc về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” của huyện Mỹ Lộc;

Kế hoạch số 121/KH-PGDĐT ngày 16/6/2015 của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc về triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 28/9/2016 của Tỉnh ủy Nam Định và Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục huyện Mỹ Lộc (giai đoạn 2017 – 2021);

Căn cứ vào Quyết định số: 1489/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tỉnh Nam Định; Công văn số: 3241/BGDĐT-VP ngày 08/08/2019 của Bộ GD&ĐT về việc Triển khai các hoạt động đầu năm học 2019 – 2020; Công văn số 303/UBND-VP7 ngày 21/08/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020; Công văn số: 265/UBND-VP7 ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định quy định các khoản thu các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020.; Công văn số 291/UBND-VP7 ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định quy định thu học phí và cấc khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020;

Báo cáo Tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 ngày 11/8/2019 của Phòng GD&ĐT Mỹ Lộc;

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị địa phương đặc biệt là tình hình thực trang của nhà trường THCS Mỹ Tiến để xây dựng kế hoạch năm học 2019 – 2020;

 

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Khái quát chung về địa phương và tổ chức nhà trường

Mỹ Tiến là xã thuần nông của huyện Mỹ Lộc, với diện tích là: 5,83 km2, số dân trên 5.400 nhân khẩu và 1.819 hộ dân(theo số liệu điều tra năm 2016); Là  một trong những xã nhỏ và tình hình phát triển chung chậm so với các xã trong huyện Mỹ Lộc.

Trường THCS Mỹ Tiến có tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 21 người (biên chế: 21/21) gồm ban giám hiệu,: 02 người, Giáo viên: 19 người, kế toán: 01 người. Nhìn chung đội ngũ là người địa phương khác đến, duy có 01 giáo viên là người địa phương. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong công tác và đoàn kết trong mọi hoạt động, trình độ trên chuẩn cao 18/20 đại học chiếm 90%, không có trình độ chưa đạt chuẩn; Học sinh với tổng sô: 261 em trong đó có 118 là nữ được biên chế thành 8 lớp mỗi khối 02 lớp có sỹ số trung bình khoảng 33 em/lớp, nhìn chung các em ngoan lễ phép và không vi phạm các tai tệ nạn.

Năm học 2018 – 2019 trường đã đạt được những thành tích:

– Trường được UBND tỉnh Nam Định công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018 – 2023.

– Trường đang tích cực xây dựng các hạng mục, tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trong năm 2019.

– Thi Giáo viên dạy giỏi xếp thứ 2/10 trường trong huyện, cả 03 giáo viên tham gia đều được xếp loại giỏi.

-100% công đoàn viên tích cực tham gia viết sáng kiến cấp trường, trong đó có 02 sáng kiến  chọn đi dự thi cấp tỉnh, 11 sáng kiến dự thi cấp huyện thì có 03 sáng kiến xếp loại Đạt.

– Thi học sinh giỏi TDTT của đồng chí Đinh Quang Kiệm xếp thứ 3 huyện, trong đó có các học sinh Trần Thị Vân Anh lớp 9A, Trần Thị Quỳnh Chi lớp 9A đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

– Thi Stem xếp thứ 6/10 huyện.

– Tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm loại Tốt là 229/246 = 93.09%; loại Khá là: 17/246 = 9,91% không có loại Trung bình và yếu.

– Tỷ lệ học lực Giỏi là: 26/246 = 10,57%; loại Khá là: 123/246 = 50%; loại Trung bình là: 96/246 = 39,02%; không có học sinh yếu kém, tỷ lệ cao hơn so với năm học trước.

Danh hiệu thi đua đạt giấy khen của nhà trường:

– Học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi:            25/246   tỷ lệ: 10,16%;

– Häc sinh đạt danh hiệu học sinh Tiªn tiến cã:    76/246    tû lÖ:   30,89%

– 02 líp ®¹t danh hiÖu xuÊt s¾c.

– Thi lªn líp khèi 6, 7, 8 ®¹t  100%.

– XÐt tèt nghiÖp líp 9 ®¹t 100%.

– Gi÷ v÷ng phæ cËp THCS ®óng ®é tuæi.

+Kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm toàn trường cụ thể, như sau:

Hạnh kiểm

LỚP Tổng số HS Hạnh kiểm
Tốt Khá TB Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
6 73 67 91,78% 6 8,22% 0 0% 0 0%
7 71 60 84,51% 11 15,49% 0 0% 0 0%
8 51 51 100% 0 0% 0 0% 0 0%
9 51 51 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Toàn trường 246 229 93,09% 17 6,91% 0 0% 0 0%

 

Học lực

LỚP Tổng số HS Học lực
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 73 6 8,22% 41 56,16% 25 34,25% 0 0% 0 0%
7 71 5 7,04% 34 47,89% 32 45,07% 0 0% 0 0%
8 51 8 15,69% 23 45,1% 20 39,22% 0 0% 0 0%
9 51 7 13,73% 25 49,02% 19 37,25% 0 0% 0 0%
Toàn trường 246 26 10,57 123 50% 96 39,02% 0 0% 0 0%

 

Đánh giá chung:

– Những thành tựu đạt được: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của phòng GD-ĐT Mỹ Lộc, của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Tiến trường THCS Mỹ Tiến đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ  kế hoạch đầu năm đề ra: duy trì sỹ số, huy động số học sinh đúng kế hoạch; giữ vững và phát huy kết quả phổ cập THCS đúng độ tuổi; thực hiện nền nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được triển khai sâu rộng, các kỳ kiểm tra chất lượng có tác dụng tích cực đến đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao chất lượng các bộ môn văn hoá; chất lượng tham gia các cuộc thi, Hội thi các cấp được nâng lên từng bước; tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn cao; công tác xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả hơn năm học trước; công tác tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được cải thiện; triển khai thực hiện công tác BHYT có nhiều chuyển biến tích cực. Dự kiến đạt chuẩn chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trong năm 2019.

 

 

 1. Điểm mạnh

Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự chỉ đạo của phòng GD-ĐT Mỹ Lộc và các cấp lãnh đạo về mọi mặt trong hoạt động của nhà trường.

Tập thể sư phạm của nhà trường đoàn kết cao, các thành viên trong nhà trường luôn quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nhà trường cũng như trong cuộc sống, không có biểu hiện khiếu nại khiếu kiện xảy ra.

Mối quan hệ giữa nhà trường với nhân dân đặc biệt là phụ huynh học sinh tốt luôn được sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh trong các công việc.

Đội ngũ đa phần tuổi đời còn trẻ nên tinh thần nhiệt huyết cao, nhiệt tình trong công việc, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội của địa phương nên đã phần nào tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp Ủy, đoàn thể giúp đỡ nhà trường.

Đảng viên của chi bộ chiếm tỷ lệ cao 11/21 cán bộ giáo viên (53%) là đảng viên thuận lợi cho việc thống nhất chỉ đạo các công việc. Các đồng chí đảng viên hầu hết giữ các vị trí quản lí và phụ trách các đầu việc của nhà trường.

Đội ngũ giáo viên có trình độ trên chuẩn cao: 18/20 có trình độ đại học (90%).

Phong trào giáo dục một vài năm trở lại đây có chiều hướng tiến bộ đi lên.

Thực hiện Nghị quyết của đảng bộ Mỹ Tiến trong công tác xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhà trưỡng đã đăng ký với phòng GD&ĐT Mỹ Lộc trong năm 2019 hoàn thiện các điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

 

 1. Điểm yếu

Mỹ Tiến là một xã nghèo của huyện về điều kiện kinh tế đầu tư cho cơ sở vật chất eo hẹp, công việc kêu gọi đầu tư giúp đỡ khó khăn. Các phong trào học tập, giáo dục của địa phương mặc dù được lãnh đạo xã rất quan tâm nhưng còn khó khăn về đầu tư phát.

Đội ngũ còn thiếu nhân viên (hiện có 01 kế toán) còn thiếu các nhân viên khác như Y tế, văn phòng, thư viện, thiết bị… Đội ngũ giáo viên có điểm đặc biệt đó là có 20/21 đồng chí ở nơi khác không phải người địa phương (duy có 01 đ/c là giáo viên là người địa phương) nên khó khăn trong việc tiếp cận năm bắt các thông tin, công việc tại địa phương.

Xuất phát điểm của nhà trường thấp, từ khi tái lập huyện đến nay luôn ở mức thấp nhất huyện.

Phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm tới việc học hành của con em mình, chủ yếu phó thác vào nhà trường, hầu hết người dân có suy nghĩ học qua lớp 9 rồi đi làm nên không cần học tập, thậm chí có trường hợp học dở dang bỏ rồi đi làm nhà trường và đoàn thể của xã rất vất vả vận động học sinh trở lại lại trường tiếp tục học tập, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc học sinh lười học chưa thật sự thiết tha đến việc học hành và chất lượng giáo dục của trường không ổn định.

 

 1. Thời cơ

Thực hiện Nghị quyết của đảng bộ Mỹ Tiến trong công tác xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhà trưỡng đã đăng ký với phòng GD&ĐT Mỹ Lộc trong năm 2019 hoàn thiện các điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”. Đây cũng là cơ hội tốt để phát triển các điều kiện của nhà trường về cơ sở vật chất vả cảnh quan sư phạm và tranh thủ sự quan tâm của địa phương.

Phong trào giáo dục một vài năm trở lại đây có chiều hướng tiến bộ đi lên đây cũng là cơ hội để nhà trường thúc đẩy tạo bước đầu cho phong trào học tập.

Một sô phụ huynh học sinh có con em học ở các trường lân cận như Mỹ Hưng đã đưa con em về trường học tập, như năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020 nhà trường đã tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 vào học có cả học sinh đã học tại Tiểu học Mỹ Hưng cũng về sự tuyển. Đây là dấu hiệu đáng mừng để trường tiếp tục tạo niền tin nâng cao chất lượng giáo dục.

 

 1. Thách thức:

Sớm hoàn thành tiến độh xây dựng trường đạt chuẩn “Xanh – Sạch – An toàn” trong năm 2019 như đã đăng ký với cấp trên.

Từ những điểm mạnh và yếu nêu trên cũng như những thời cơ trước mắt đó là thách thức đối với nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đặc biệt là chất lượng thi tuyển sinh vào 10 THPT.

Trường sẽ từng bước khắc phục những điểm yếu để khẳng định mình từng bước trước các cấp lãnh đạo và nhân dân về chất lượng giáo dục toàn diện, tạo cho trường ngày một nhiều tiến bộ trong công tác giáo dục toàn diện.

 

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Các chỉ tiêu chung

– Tập thể trường: đạt danh hiệu trường Tiên tiến

– Chi bộ:               đạt danh hiệu “Trong sạch vẵng mạnh”

– Công đoàn:        đạt danh hiệu xuất sắc

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: đạt danh hiệu tập thể xuất sắc

– Công chức, viên chức (lao động TT, Chiến sỹ thi đua, giáo viên giỏi): đạt 70% các cá nhân đề nghị cấp trên công nhận là CSTĐ và lĐTT và giáo viên giỏi(lao động tiến tiến); 01 tập thể tổ xuất sắc và 01 tổ lao động tiên tiến.

 

 1. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và biện pháp thực hiện

Căn cứ Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào Quyết định số: 1489/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tỉnh Nam Định; Công văn số: 3241/BGDĐT-VP ngày 08/08/2019 của Bộ GD&ĐT về việc Triển khai các hoạt động đầu năm học 2019 – 2020; Công văn số 303/UBND-VP7 ngày 21/08/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020; Các văn bản chỉ đạo của Ngành của địa phương và tình hình thực tế của trường, trường THCS Mỹ Tiến đề ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể:

 

2.1. Nhiệm vụ 1: Tập trung thực hiện tốt CHÍN nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh Nam Định tại Công văn số 303/UBND-VP7 ngày 21/08/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020, cụ thể.

Một là:Tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, trước hết là việc đổi mới chương tr nh, sách giáo khoa phổ th ng  tạo sự đ ng thuận, thống nh t về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân; huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội. Nêu gương người tốt, việc tốt biểu dương những t m gương nhà giáo điển h nh tiên tiến tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo phê phán những biểu hiện tiêu cực.

Hai là: Rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục tăng cường cơ sở vật ch t, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các ngu n lực đầu tư cho giáo dục:

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao ch t lượng của các đơn vị sự nghiệp c ng lập ổn định và nâng cao ch t lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục  mới được sáp nhập.

Bổ sung đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non, phổ th ng ưu tiên đầu tư cơ sở vật ch t, thiết bị thực hiện chương tr nh giáo dục phổ th ng, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp 1. Giải quyết dứt điểm t nh trạng thiếu nhà vệ sinh và c ng tr nh nước sạch trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn các c p học.

Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các ngu n lực của xã hội đầu tư phát triển GD&ĐT giai đoạn 2019 – 2025. Điều chỉnh, c ng khai quy hoạch, xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hoá giáo dục để thu hút đầu tư từ ngu n kinh phí ngoài ngân sách, ưu tiên đầu tư phát triển trường, lớp mầm non tại khu c ng nghiệp, khu dân cư tập trung.

Ba là: Xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các c p Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ch n chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức c ng vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các c p của tỉnh Nam Định Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường c ng tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định đạo đức nhà giáo.

Tổ chức tuyển giáo viên các c p học theo chỉ tiêu biên chế được giao, kh ng để t nh trạng thiếu giáo viên (nh t là giáo viên mầm non) trong khi còn chỉ tiêu tuyển dụng. Tổ chức tập hu n, b i dưỡng nâng cao tr nh độ chuyên m  n, nghiệp vụ, năng  lực quản lý của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các c p theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương tr nh, sách giáo khoa từ năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức đánh giá, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ giáo viên mầm non, phổ th  ng     c ng lập.

Bốn là: Xây dựng m i trường giáo dục tích cực tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện quy định m i trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Nam Định. Phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, cộng đ ng dân cư trong việc phối hợp xây dựng m i trường giáo dục. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về thể ch t, tinh thần, an toàn trước dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Nâng cao ch t lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức, trách nhiệm, lối sống, kỹ năng sống, ý thức ch p hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Năm là: Đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng dạy, học các c p học, ngành học:

Giáo dục mầm non: Nâng cao ch t lượng thực hiện chương tr nh giáo dục mầm non và ch t lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm phát triển toàn diện thể ch t, trí tuệ, t nh cảm, thẩm mỹ cho trẻ. Nâng cao ch t lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1.

Giáo dục phổ th ng: Nâng cao ch t lượng toàn diện các m n học. Tiếp tục  phát huy các thành tố tích cực của các m h nh giáo dục mới. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm ch t của học sinh và theo mục tiêu của từng lớp học, c p học chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng  tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; khuyến khích học sinh tham gia các kỳ thi, các cuộc thi do các tổ chức giáo dục trong nước, quốc tế tổ chức.

Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp: Nâng cao hiệu quả của  công tác phối hợp giữa dạy văn hóa và dạy nghề. Đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Sáu là: Tăng cường hợp tác với các tổ chức giáo dục trong, ngoài nước để nâng cao ch  t lượng dạy học tiếng Anh, Tin học  đẩy mạnh ứng dụng c ng nghệ th  ng tin  trong dạy, học và quản lý giáo dục:

Bẩy là: Triển khai chương tr nh, sách giáo khoa giáo dục phổ th ng mới:

Triển khai kế hoạch b i dưỡng đội ngũ giáo viên, chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương tr nh giáo dục phổ th ng mới.

Phối hợp với các trường Đại học, các cơ quan, các nhà nghiên cứu của trung ương và địa phương xây dựng chương tr nh giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tám là: Triển khai phân lu ng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ th ng:

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về hướng nghiệp và định hướng phân lu ng học sinh trong giáo dục phổ th ng giai đoạn 2018 – 2025 tỉnh Nam Định. Tăng cường mối liên kết giữa trường phổ th ng, trung tâm giáo dục thường xuyên với các cơ sở đào tạo Đại học, đào tạo nghề, cơ quan, doanh nghiệp trong xây dựng chương tr nh, tài liệu, giảng dạy và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh.

Thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Từng bước nâng cao hiệu quả c ng tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh, sinh viên có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp.

Chín là: Một số nhiệm vụ khác:

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các c p của tỉnh và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2020 tại Nam Định đảm bảo an toàn, chu đáo, tiết kiệm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường c ng tác thanh tra, kiểm tra:

Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính theo Quyết định số 225/QĐ- TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện tốt Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ GD&ĐT về tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

 

 

2.2. Nhiệm vụ 2: Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Tập trung đổi mới nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý trong nhà trường theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện tự chủ tại các nhà trường, nâng cao năng lực quản trị nhà trường, phân công phân nhiệm cụ thể đề ra chỉ tiêu thi đua cụ thể về từng mặt.

Nhà trường tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra dân chủ làm tốt và đúng các quy định của pháp luật của ngành về công tác quản lý và giáo dục toàn diện công tác dạy thêm học thêm, thu, chi ngoài ngân sách, công tác kiểm tra nội bộ. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tham gia tích cực trường học kết nối. Đổi mới công tác thông tin, truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động toàn xã hội chung tay, góp sức xây dựng giáo dục.

 

2.3. Nhiệm vụ 3: Về tổ chức hoạt động giáo dục

Xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia thực hiện tốt có hiệu quả các kỳ thi, hội thi, cuộc thi do Phòng và Sở GD&ĐT tổ chức.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển, đảo, tiết kiệm năng lượng. Đẩy mạnh công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

Thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất và năng lực của người học, biến quá trình truyền thụ tri thức một chiều của giáo viên thành quá trình tự học có hướng dẫn và quản lý của giáo viên, đầu tư cho các lớp 6 – đầu cấp học.

Phấn đấu trường đạt chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” đầu năm học 2019 – 2020.

 

2.4. Nhiệm vụ 4: Công tác phổ cập duy trì sĩ số

* Chỉ tiêu:

– Tuyển sinh vào lớp 6: 66/66 đạt tỷ lệ: 100%.

– Duy trì sĩ số đến cuối năm học đạt từ: 100% ( 261/261 học sinh)

– Giữ vững các chỉ tiêu phổ cập đã đạt được trong năm 2019, giữ vững phổ cập THCS đúng độ tuổi, từng bước thực hiện phổ cập bậc trung học.

– Tiếp tục vận động học viên tham gia dự học các lớp bổ túc THCS và hướng  với số lượng là 01 học viên.

– Làm điều tra, cập nhật theo dõi qua hệ thống tin học: 100% các nhân khẩu trong độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi trong toàn xã. Nhập phần mềm trực tuyến đúng kế hoạch và báo cáo đúng tiến độ. Đặc biệt làm tốt tiêu chí 05 và tiêu chí 14 trong 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của xã giai đoạn nâng cao.

* Biện pháp thực hiện:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp phải đi sâu đi sát cập nhật thông tin hàng ngày, nắm vững tâm tư nguyện vọng của học sinh, nắm bắt kịp thời những học sinh có biểu hiện bỏ học để động viên các em yên tâm tới lớp tớp trường.

– Thường xuyên giáo dục cho học sinh động cơ học tập đúng đắn để các em hiểu rõ yêu cầu của người lao động mới trong thời kỳ CNH HĐH đất nước.

– Tổ chức các hoạt động ngoài giờ để thu hút học sinh học tập như văn nghệ, TDTT và các hoạt động vui chơi ngoại khóa hữu ích, đặc biệt triển khai chương trình võ nhạc.

– Có hình thức khen thưởng thích hợp cho những giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác duy trì sĩ số và trừ thi đua những lớp không duy trì đảm bảo sỹ số.

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để các cấp các ngành và toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vận động học sinh tích cực đến trường.

– Tham mưu với địa phương xếp loại thi đua tốt cho những thôn xóm không có học sinh bỏ học.

– Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin điện tử quản lý cơ sở dữ liệu phổ cập giáo dục và triển khai thực hiện phần mềm quản lý phổ cập chống mù chữ theo Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục – chống mù chữ” ban hành theo Quyết định số 5284/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2011 của Bộ GDĐT.

– Nhà trường tổ chức điều tra đến trực tiếp hộ gia đình, thu thập thông tin chính xác về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chống mù chữ (CMC) phù hợp với thực tiễn của địa phương.

–  Tham mưu với địa phương thành lập BCDD P/C gồm

+ Ông Trần Văn Nghĩa         – Phó chủ tịch UBND xã là trưởng ban

+ Ông Nguyễn Công Hoan   – Hiệu trưởng trường THCS làm Phó ban

+ Bà Nguyễn Thị Lê             – Hiệu trưởng trường Tiểu học làm Phó ban

+ Bà Trần Thị Thu Hà          – Kế toán trường THCS làm ủy viên

 

2.5. Nhiệm vụ 5: Chất lượng giáo dục đạo đức và trí dục  

2.5.1. Giáo dục đạo đức

* Chỉ tiêu:

– Xây dựng 100% số lớp có nề nếp học tập và tu dưỡng tốt, 100% học sinh đăng ký thực hiện .Ba chăm:  Chăm học, chăm làm, chăm rèn luyện.

– Ba Không: Không nói tục chửi bậy,  không đánh nhau và không hút thuốc lá.

– Xây dựng 2 đến 3 lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc.

– Phấn đấu xếp loại đạo đức cuối năm như sau:

 

Khối Sĩ Số Phấn đấu đạt Ghi chú
Tốt Khá TB Yếu
6 66 90% 11% 0% 0%
7 73 92,5% 9,5% 0% 0%
8 72 95% 10% 0% 0%
9 49 98% 7% 0% 0%
 Cộng  260  93,87%  6,13%  0%  0% kết quả của 2019-2020:đạt tốt: 93,09% và khá: 6,91%

* Biện pháp thực hiện:

– Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác tư tưởng, chính trị mọi thành viên đều có trách nhiệm giáo dục học sinh, nhà trường là nơi nuôi dưỡng khát vọng cho học sinh, tạo động lực cho học sinh phấn đấu.

– Kết hợp cặt chẽ đồng bộ giữa nhà trường – giáo viên chủ nhiệm – Đoàn, Đội và gia đình học sinh, thống nhất các biện pháp giáo dục.

– Xây dựng và bồi dưỡng đội sao đỏ hoạt động tích cực nhằm duy trì nề nếp trong nhà trường

– Xây dựng bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán sự lớp nhằm nâng cao năng lực uy tín cho các em tự quản tốt.

– Xây dựng dư luận tập thể tốt để tất cả các em đều yêu lớp mình, gắn bó với lớp, biết phê phán những hành vi sai trái làm ảnh hưởng đến lớp, biết thăm hỏi bạn bè, chia sẻ buồn vui với bạn, biết lôi cuốn thu hút không để bạn bỏ học.

– Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh thông qua sổ Liên lạc, thông qua các cuộc họp PHHS, thông qua các buổi xuống gặp gỡ phụ huynh học sinh…

– Thực hiện phương châm: Toàn trường làm công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, mọi giáo viên đều có trách nhiệm nhắc nhở học sinh khi các em có hành vi lời nói thiếu văn hóa. Các giáo viên bộ môn phải có trách nhiệm với giờ dạy của mình, tuyệt đối không chỉ có ghi vào sổ đầu bài rồi giao cho giáo viên chủ nhiệm xử lý.

– Nghiêm cấm việc đuổi học sinh ra ngoài hoặc lăng mạ học sinh làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

– Chăm sóc học sinh tận tình từ dạy chính khóa đến ngoài giờ để học sinh yêu trường, kính thầy, quý bạn.

– Quy định giáo viên có tiết 1 phải dự giờ truy bài đầu giờ, có tiết cuối phải dự giờ bình nhật và cho học sinh xếp hàng mới được về.

– Đề nghị hội khuyến học của xã có những hoạt động tích cực, tạo mọi điều kiện về tuyên truyền giáo dục. Động viên giáo viên, học sinh có những thành tích trong giảng dạy và học tập.

– Viết bảng tin hằng tuần nêu gương người tốt việc tốt ở trường ở địa phương(do đội thực hiện).

– Thực hiện nghiêm cuộc vận động  “Dân chủ, Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

– Nâng cao chất lượng việc giảng dạy các môn học, quan tâm đúng mức môn Giáo dục công dân và những nội dung giáo dục địa phương.

–  Lựa chọn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, năng lực.

– Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: Gia đình – nhà trường – xã hội, xây dựng môi trường tương tác; Tổ chức cho học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

– Tổ chức tốt các hoạt động cao điểm như ngày 15/10, 20/11,3/2,26/3,15/5,19/5. . . nhằm giáo dục học sinh truyền thống kính yêu Đảng, Bác Hồ, Kính trọng thầy cô và yêu quê hương đất nước, yêu lịch sử dân tộc Việt Nam.

 

2.5.2. Chất lượng trí dục

* Chỉ tiêu:

– Các môn phấn đấu đạt và vượt mức bình quân của phòng các kỳ thi khảo sát. Chỉ tiêu phấn đấu các môn như sau:

 

Khối Môn Chất Lượng Đại Trà(TB đạt tỷ lệ) H/SGIỎI Thi Lên LớpXét TN
KS 8 tuần HKI 24 tuần Cả năm
KH TH KH TH KH TH KH TH
6 N.văn 6 65 70 75 85 6 99-100%
Toán 6 60 65 70 75 6
TAnh 6 60 65 70 80 6
7 N.văn 6 65 70 75 85 6 99-100%
Toán 6 50 55 60 70 6
TAnh 6 60 65 70 80 6
8 N.văn 6 65 70 75 85 6 99-100%
Toán 6 55 60 65 70 6
TAnh 6 65 70 75 80 6
9 N.văn 6 70 75 80 90 6 – TN 98-100%- Vào 10 xếp thứ thứ 5/10 huyện
Toán 6 50 55 65 70 6
T.Anh 6 55 60 65 70 6

 

+ Tỉ lệ lên lớp các khối 6,7,8 đạt từ 98% đến 100%, trong đó: tỉ lệ học sinh đạt loại Giỏi 19,3% trở lên; loại Khá đạt 44,07% trở lên; loại TB dưới 31,04%; loại Yếu dưới 4,4%; loại kém dưới 0,43%. Xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,76 % trở lên, trong đó loại khá, giỏi đạt 66% trở lên (giỏi đạt từ 20% trở lên)

+ Thi vào THPT: Phấn số học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào THPT và tiếp tục tham gia học ở các loại hình học tập từ 90% trở lên, nâng cao chất lượng các bài thi.

– Chất lượng học sinh giỏi: Phấn đấu các đội tuyển thi học sinh giỏi đạt giải cá nhân, toàn đoàn xếp thứ  7/10 trở lên.

– Tỷ lệ học sinh giỏi và tiên tiến: Toàn trường đạt 63% trở lên(kết quả của 2018 – 2019 đạt 60,57%).

– 100%  giáo viên nề nếp chuyên môn tốt.

* Biện pháp thực hiện:

– Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, của các tổ chức đoàn, đội.

– Đối với giáo viên: Thày dạy là một trong những yếu tố quyết định tới chất lượng học tập của học sinh vì với phương pháp sư phạm tốt thày dạy hay kiến thức vững vàng sẽ hấp dẫn, kích thích học sinh yêu thích bộ môn và hứng thú học tập. Đây là một biện pháp tích cức nâng cao chất lượng giảng dạy.

– Xây dựng quan hệ thày trò thật gắn bó: Thày giảng dạy nhiệt tình, soạn bài kỹ chấm bài cẩn thận, công bằng khách quan, chấm nhiều lần để rèn cho học sinh kỹ năng và kiến thức. Chăm sóc học sinh học tập nhiệt tình, chinh phục các em bằng chính lương tâm, trách nhiệm của người thầy, tránh mắng chửi, đuổi học sinh ra ngoài gây căng thẳng làm mất tâm thế của người dạy và người học.

– Phân loại và bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh để rèn luyện kiến thức cho các em nhằm nâng cao chất lượng từng đợt, mỗi đợt mỗi môn nâng từ 5- 7%.

– Tổ chức hội thi giáo viên giỏi theo kế hoạch của phòng để phân loại đánh giá trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề của giáo viên từ đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuẩn nghề nghiệp.

– Nâng cao hiệu quả các buổi học tập chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn để bàn bạc nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm áp dụng chung cho toàn trường.

– Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực sáng tạo của HS, tăng cường kỹ năng thực hiện, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh, đa dạng các hình thức học tập, chú trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học.

– Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận.

– Đối với học sinh:

Rèn và xây dựng cho hs nề nếp học tập ở lớp, ở nhà:  Ở lớp: Rèn nề nếp kỷ luật trật tự và các thao tác nghe, ghi, phát biểu ý kiến xây dựng bài, cách trả lời câu hỏi. . . Ở nhà: Phân công học sinh khá giỏi giúp đỡ học sinh kém, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phân thành từng cặp để giúp nhau ngay trong kế hoạch của mình.

Tổ chức hội học bằng nhiều hình thức phong phú, được nhiều học sinh tham gia vừa để củng cố kiến thức rèn luyện kỹ năng cho học sinh phát huy trí tuệ, tài năng cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng các bộ môn.

Thường xuyên kiểm tra sổ sách, dụng cụ học tập của học sinh để xếp thi đua và rèn cho học sinh thói quen chuẩn bị tốt sách vở, dụng cụ học tập.

Tăng cường công tác hướng nghiệp nghề nghiệp cho học sinh nhất là học sinh cuối cấp.

Thành lập ban trí dục của nhà trường gồm:

Đồng chí Nguyễn Công Hoan    – Hiệu trưởng           – Trưởng ban

Đồng chí Đặng Thị Mến            – Phiệu trưởng         – Phó ban

Đồng chí  Đào Trường Sinh       – Tổ trưởng KHTN   – Ủy viên thường trực

Đồng chí Lê Hoàng Hiến            – Tổ trưởng KHXH   – Ủy viên thường trực

08 đồng chí giáo viên chủ nhiệm là ủy viên

Tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh được tham gia đào tạo bồi dưỡng tiếp cận theo hướng phấn đấu xây dựng mô hình về dạy và học ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường năng lực nghe nói cho học sinh.

Tiếp tục củng cố nền nếp, kỉ cương trong dạy và học: Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch dạy học, chấm trả bài. Xếp loại cho học sinh phải trung thực, công bằng, khách quan, tránh bệnh thành tích và các hiện tượng tiêu cực. Quan tâm đồng đều đến các đối tượng học sinh, tránh tình trạng chỉ quan tâm đến đối tượng học sinh giỏi, yếu, kém không quan tâm đúng mức đến đối tượng học sinh trung bình. Giáo viên hướng dẫn cụ thể việc tổ chức tự học ở nhà của học sinh, tiếp tục rà soát học sinh yếu, kém, có kế hoạch chỉ đạo, phân công giáo viên phụ đạo, thực hiện kiểm tra chất lượng theo từng tháng, từng kỳ.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ cả ly thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận. nhà trường chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh.

2.6. Hoạt động Văn – Thể – Mỹ và hướng nghiệp dạy nghề

Nhà trường đảm bảo đầy đủ chế độ sinh hoạt liên đội, chi đội mỗi tháng một lần.

100% học sinh được giáo dục an toàn giao thông.

100% học sinh thuộc và hát Quốc ca, Đội ca, các bài hát, các bài múa tập thể (thứ 2,4,6), thể dục giữa giờ (thứ 3,5,7), võ nhạc… theo quy định và thực hiện tốt chương trình y tế học đường.

Có hệ thống sân chơi, bãi tập riêng, trang trí lớp học, trường học theo đúng quy định, đảm bảo tính mỹ quan sư phạm.

Nhà trường đảm bảo thực hiện tốt công tác hướng nghiệp nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

2.6.1. Công tác lao động và hướng nghiệp nghề nghiệp

– Dạy đủ các bài kỹ thuật trong phân phối chương trình và các bài lao động hướng nghiệp theo quy đinh của bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chăm sóc vườn hoa, đường hoa, cây bóng mát, lao động vệ sinh để tạo cảnh quan môi trường “xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Đặc biệt chăm sóc quét dọn nghĩa trang liệt sỹ của xã 01 lần/tháng.

– Thành lập ban lao động hướng nghiệp gồm:

Đồng chí Nguyễn Công Hoan    – Hiệu trưởng           – Trưởng ban

Đồng chí Đặng Thị Mến            – Phiệu trưởng         – Phó ban

Đồng chí  Đào Trường Sinh       – Tổ trưởng KHTN   – Ủy viên thường trực

Đồng chí Lê Hoàng Hiến            – Tổ trưởng KHXH   – Ủy viên thường trực

Đồng chí Trần T. Ngọc Hà                  – BT Đ.TN, TPTĐội – Ủy viên

Đồng chí Phạm T.T. Hải            – GVCN lớp 9A       – Ủy viên

Đồng chí Đặng Thị Huyền                   – GVCN lớp 9B      – Ủy viên

 

2.6.2. Các hoạt động về giáo dục thể chất và thẩm mỹ

* Chỉ tiêu:

– Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ và Sở về bộ môn Âm nhạc, Thể dục và các chương trình hoạt động ngoài giờ.

– 100% học sinh mặc đồng phục hàng tuần, có đủ ghế ngồi chào cờ và đeo phù hiệu thường xuyên.

-100% học sinh tham gia tập thể dục và vui chơi thể thao trong các giờ giải lao.

– Tổ chức thi hội diễn văn nghệ có giáo viên và học sinh tham gia để chọn các tiết mục hay tham gia hội diễn văn nghệ huyện dự kiến tháng 11/2019.

*Biện pháp thực hiện:

– Thành lập ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả gồm:

Đồng chí Nguyễn Công Hoan    – Hiệu trưởng           – Trưởng ban

Đồng chí Đặng Thị Mến            – Phiệu trưởng         – Phó ban

Đồng chí  Đào Trường Sinh       – Tổ trưởng KHTN   – Ủy viên thường trực

Đồng chí Lê Hoàng Hiến            – Tổ trưởng KHXH   – Ủy viên thường trực

08 đồng chí giáo viên chủ nhiệm là ủy viên

– Lịch hoạt động cụ thể như sau: Thứ 2, Thứ 4, thứ 6 múa hát tập thể(võ nhạc); Thứ 3, thứ 5, thứ 7 thể dục giữ giờ.

– Giáo dục rèn cho học sinh thói quen giữ gìn và bảo vệ cái đẹp: Đẹp trường – đẹp lớp – đẹp người, không vẽ bậy lên tường, không trèo cây, bẻ cành hái hoa, có nếp sống văn minh gọn gàng sạch sẽ. giữ gìn sách vở. quấn áo, chân tay, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ.

– Thực hiện nghiêm túc học đường 100% học sinh được uống nước sạch(nước đóng bình) không uống nước lã đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

– Duy trì hoạt động của hội chữ thập đỏ có tủ thuốc để sơ cứu học sinh khi ốm đau đột xuất.

– 100% giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 32 của chính phủ và trật tự, an toàn giao thông.

– Giáo dục các di tích lịch sử địa phương. Tham gia quét dọn ngĩa trang liệt sỹ theo tháng và các ngày lễ tết.

 

2.7. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

* Chỉ tiêu:

– Đảm bảo công tác quản lý tài chính theo đúng quy định, không có tình trạng tham ô, lãng phí, chi ngân sách nhà nước và các khoản thu khác trong nhà trường đúng mục đích, đúng mục quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ.

– Đẩy mạnh tham mưu các cấp đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, tiếp tục tham mưu với cấp trên bổ sung CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về thu, chi tài chính, như các văn bản: Công văn số: 265/UBND-VP7 ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định quy định các khoản thu các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020.; Công văn số 291/UBND-VP7 ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định quy định thu học phí và cấc khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020…

* Biện pháp thực hiện:

– Đổi mới công tác quản lý tài chính bao gồm: Xây dựng kế hoạch và phân mục chi tiêu theo Kế hoạch chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm tài chính và bám sát thực hiện công khai tài chính.

– Thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng, tham gia huấn luyện nghiệp vụ quản lý tài chính, công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị dạy và học, thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện công tác thiết bị trường học, thư viện trường học.

– Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Tăng cường tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã đề nghị công nhận trường đạt “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”  vào năm học 2019 – 2020.

– Chỉ đạo tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học, sử dụng có hiệu quả sách và các đồ dùng, thiết bị hiện có và mua mới; phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học đối với giáo viên phù hợp với điều kiện khó khăn của nhà trường.

– Hoàn thành thực hiện có hiệu quả lộ trình kiên cố hóa trường, lớp học; Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo.

– Thông qua hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh của xã, thông qua các kỳ họp phụ huynh, các hội nghị của xã để tuyên truyền vân động các bậc phụ huynh hiểu rõ về giáo dục, chăm lo cho con em học tập tốt hơn, ủng hộ nhà trường thục hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và tiếp tục học THPT đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS.

 

 

Nơi nhận:– Phòng GD-ĐT (để B/c)

– Các tổ chuyên môn, nhà trường( để th/h)

– Lưu

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 


 1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

1/Tháng 8 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả dự kiến Điều Chỉnh
Ngày 01/8 

 

Ngày 06/8

 

 

Ngày 14/8

 

Ngày 21/8

 

 

Ngày 23/8

 

Ngày 25/8

 

Ngày 29/8

 

Ngày 26/8

 

Trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Họp hội đồng phổ biến các công tác sau hè và công tác trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” 2019.-Tập huấn giáo viên dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm tại sở GD&ĐT Nam Định.

 

-Học nghị quyết chính trị hè 2019 do phòng GD&ĐT Mỹ Lộc tổ chức

-Họp hội đồng phân công chuyên môn và một số nhiệm vụ đầu năm học 2019 – 2020,

 

-Kiểm tra chất lượng sau hè 2019

 

-Tập trung học sinh học quy chế năm học 2019 – 2020 và lao động dọn vệ sinh

-Tập huấn QL và SD TS công do UBND huyện tổ chức

Học tuần đầu tiên năm học 2019 – 2020

 

-Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn về sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn cấp phòng và cấp sở Giáo dục tổ chức.

-Ổn định đội ngũ GV làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các đội tuyển

-Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn cho CBQL, giáo viên tại phòng GD và Sở GD.

-Chỉ đạo các tổ hoàn thiện hồ sơ dạy thêm, học thêm.

– Luyện tập chuẩn bị khai giảng năm học mới.

 

-Toàn thể hội đồng sư phạm.-Đc Mến, Thủy, M.Phương

-Toàn bộ CB,GV

-Toàn thể hội đồng sư phạm.

-Toàn trường

 

-Toàn trường

 

-Đc Hoan, Hà(KT)

-Toàn trường

 

BGH, Đội, GV, HS các lớp . .

100% CB, GV

100% BGH, gv

– BGH và G.viên

-BGH và GV

 

Tốt 

 

Nghiêm túc

 

Tốt

 

 

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Tháng 9 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Ngày 05/9 – Tổ chức lễ Khai giảng năm học 2019 -2020 BGH, ĐộiCBGVCNV và HS toàn trường.
 

Trong tháng

 

 

 

 

 

 

Ngày 18/9

 

Ngày 19/9

 

 

 

Ngày 20/9

 

 

 

 

 

Ngày 21/9

 

Ngày 24/9

 

 

 

Ngày 26/9

 

 

 

 

 

 

Ngày 13/9

 

Ngày 25/9

 

 

 

Từ 23/9 đến 31/10

 

Trong tháng

Ngày 29/9

– Triển khai các hoạt động thực hiện chủ đề tháng 9: Tháng khuyến học, Tháng An toàn giao thông. 

– ổn định tổ chức, xây dựng và củng cố nề nếp của GV và HS.

-Toàn trường tập trung thực hiện các công việc phục vụ công tác xây dựng trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

Xây dựng các loại kế hoạch

-Đón đoàn khảo sát HĐND huyện

 

– Các đồng chí được phân công(có danh sách kèm theo) đi tập huấn chuyên môn tại Mỹ Hưng.

 

– Điều tra phổ cập và làm thống kê phổ cập

– Hoàn thành điều tra và làm thống kê phổ cập đầu năm.

– Chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020.

– Lập danh sách học sinh giỏi.

 

– Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn tại trường THCS Mỹ Thắng.

 

– Tổ chức tập huấn chuyên môn cho toàn bộ GV về các nội dung được tập huấn.

 

– Làm báo cáo thực trạng CSVC, trang thiết bị dạy học của nhà trường năm học 2019 – 2020.

 

– Lập kế hoạch hồ sơ DTHT về phòng GD&ĐT

– Phối hợp với xã phục vụ tổ chức Trung thu 2019 của xã.

– Họp BGH, thường trực họp thường trực hội phụ huynh học sinh.

 

– Đón đoàn thanh tra của Sở GDĐT.

 

 

– Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội học và hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

– Tổ chức họp phụ huynh toàn trường.

 

100% cán bộ, GV, CNV
100% cán bộ, gv-BGH

 

– BGH và giáo viên

 

– BGH, Hà(KT)

– Đ/c Mến, Hiến, Sinh, Phú, Ngọc

 

– BGH, Gv

 

 

– BGH và GV

-100% cán bộ ,GV

– BGH

 

– Đ/ Mến, Thủy, Mai Phương

– BGH, GV

 

 

– BGH

 

-BGH, GV dạy HSG

-BGH

 

– H.tr và Đội

 

-BGH, 8 TT hội

 

Toàn trường

 

-BGH, GV

đ/cHiến, phú hd

-BGH, GV

 

 


3/Tháng 10 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Trong tháng – Phân loại hs, tiến hành bồi giỏi lớp 8, phụ kém cho hs các lớp.- Tổ chức ĐH chi đội của các lớp.

 

– Tổ chức hội nghị CBCC,VC

100% cán bộ.giáo viên- Đ/c Mến, Hiến, Sinh

Toàn trường

Trong tháng  -Hoàn thành đại hội liên đội thiếu niên tiền phong Hồ CHí Minh.-Báo cáo phòng mời sở GD&ĐT về kiểm tra tư vấn trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn

 

100% cán bộ, gv
Ngày 15/10 Tổ chức lễ đón thư Bác, phát động hội thi Giáo viên dạy giỏi, hội học và phong trào thi đua : Hai tốt”.- Dự giờ giáo viên Hội thi giáo viên giỏi cấp trường. 100% cán bộ, gv, đại biểu xã- BGH và giáo viên toàn trường

 

Trong tháng Tiếp tục củng cố các nề nếp dạy và học kiểm tra dự giờ thăm lớp. 

 

100% cán bộ, gv- Đ/c Mến, Hiến, Sinh
Trong tháng – Kiểm tra toàn diện 2 đồng chí.- Chuẩn bị cho công tác kiểm tra PCGD bậc trung học cơ sở.

 

-BGH-Ban phổ cập
Cuối tháng – Tổ chức kiểm tra 8 tuần.- Nộp đề kiểm tra và báo cáo kết quả về phòng.

 

Toàn trường- BGH

 

4/Tháng 11 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Trong tháng – Tiếp tục duy trì mọi nền nếp dạy và học.- Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cho hs, giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo nhân ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Thực hiện hoàn thành thu BHYT hs đạt 100%.

– Thi văn nghệ cấp huyện cấp trường

-100% cán bộ. giáo viên 

 

 

 

 

Trong tháng 

 

 

 

 

– Cùng công đoàn đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” . 

– Thi hùng biện Tiếng anh cấp huyện.

 

 

– Tham gia thi văn nghệ cấp huyện.

-100% cán bộ, gv 

 

– BGH, Gv TA

nhóm văn nghệ và đ/c Hà

 

Trung tuần tháng  – Kiểm tra toàn diện 3 đồng chí.- Tham gia SHCM theo cụm theo kế hoạch -100% cán bộ, gvBGH

 

 

5/Tháng 12 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Trong tháng – Thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện.- Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường Toàn trường- Theo bộ môn

 

Trong tháng – Giáo dục truyền thống cách mạng, noi gương anh bộ đội cụ Hồ. Toàn trường 

 

Trong tháng – Kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và ngày Quốc Phòng toàn dân, mời Cựu chiến binh và tuyên giáo xã nói chuyện ngoại khóa. Toàn trường 

 

 

 

Trong tháng – Tổ chức tốt việc ôn tập và thi hết học kỳ I theo kế hoạc của Phòng, Sở Toàn trường 

 

Trong tháng – Kiểm tra toàn diện 3 đồng chí.- Tham gia SHCM theo cụm

 

BGH

 

6/Tháng 01 năm 2020

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Theo lịch phòng GD-ĐTNgày 04/01

Ngày06/01

– Ôn tập và thi hết học kỳ I.- Chỉ đạo và tổ chức tốt việc coi và chấm kiểm tra định kỳ học kỳ I.

– Kết thúc học kỳ I

– Băt đầu kỳ II

Toàn trường
Trong tháng – Chỉ đạo việc làm điểm và đánh giá xếp loại học sinh.- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại trường theo cụm

 

Toàn trường- Theo bộ môn

– BGH và GV

Cuối tháng 01/2020 Tiến hành sơ kết học kỳ I.  Toàn trường 

 

7/Tháng 02 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Ngày 03/02 Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 Toàn trường 

 

 

Theo lịch phòng GD-ĐT Tổ chức cho giáo viên và hs nghỉ tết an toàn (ký cam kết). 

 

 

Toàn trường
Sau nghỉ Ổn định nề nếp nhà trường sau khi nghỉ tết. Toàn trường 

 

 

 

Trong tháng – Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.- Hoàn thiện hồ sơ học kỳ I trên hệ thống SMS BGH 

 

 

 

 

8/Tháng 3 năm 2020

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Trong tháng – Kiểm tra toàn diện 2 đồng chí.- Duy trì nền nếp SH tổ, nhóm chuyên môn.

– Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm.

– Tổ chức ôn tập và kiểm tra giữa học kỳ II

– Theo bộ môn 

 

 

Theo bộ môn

08/3 Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3. 

 

Toàn trường
26/3 Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.  Toàn trường

 

9/Tháng 4 năm 2020

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Trong tháng – Tập trung vào việc ô tập chương trình các bộ môn văn hóa.- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm

– Thi học sinh giỏi Ngữ văn, Toán , Anh cấp huyện khối 8

 

 

BGH, GV- Theo bộ môn

– BGH, GV dạy và HS

Cuối tháng Hướng dẫn ôn tập cuối năm cho hs khối 9.- Ôn thi vào THPT cho học sinh lớp 9 Toàn trường 

 

Cuối tháng Phổ biến lại cho gv các văn bản về quy chế chuyên môn như: cách tính điểm, xếp loại.- Thi khỏa sát chất lượng khối 9 theo kế hocahj của Sở, Phòng.

 

Toàn trường

 

10/Tháng 5 năm 2020

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Lịch Phòng GD-ĐT – Tổ chức thi kiểm tra chất lượng cuổi năm cho các khối lớp theo kế hoạch của Phòng Và của Sở. BGH, GV
Cuối tháng – Đôn đốc giáo viên tính điểm, xếp loại hs chính xác kịp thời .- Tổ chức cho CB GV và học sinh lớp 9 về quy chế xét tốt nghiệp.

– Tổ chức xét tốt nghiệp THCS

– Tổ chức xét duyệt lên lớp.

– Hoàn thiện các loại hồ sơ nộp về Phòng theo quy định.

 

BGH, GV K9

Cuối tháng – Tổ chức xét duyệt thi đua cho giáo viên và học sinh.- Tổng kết năm học 2019 – 2020.

– Tiếp tục ôn thi vào THPT cho học sinh khối 9.

Ban thi đua

 

11/ Tháng 6 năm 2020

 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách việc Kết quả Điều Chỉnh
Theo lịch – Tuyển sinh lớp 6.- Tham gia tập huấn ôn vào 10 cấp huyện.

– Ôn thi và thi vào 10.

– Phân công công tác hè 2020

 

BGH hành chính và T.Trưởng