CV 281 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018-2019

Tháng Bảy 3, 2015 10:50 sáng

UBND HUYỆN MỸ LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 281/PGDĐT
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Lộc, ngày 27tháng 9 năm 2018
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong toàn huyện

Thực hiện Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định; Công văn số 1174/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các nhà trường thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019 như sau:
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng tăng cường quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên.
2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mỗi nhà trường. Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội và cộng đồng của học sinh; tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội.
3. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; mạnh dạn áp dụng các mô hình dạy học, giáo dục tiên tiến phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

4. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
5. Tích cực triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 và Đề án Thí điểm tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các nhà trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong phạm vi toàn huyện. Tích cực phối hợp triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Tập trung đầu tư thời gian, huy động các nguồn lực để xây dựng, duy trì và phát triển trường chuẩn quốc gia, đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017).
Căn cứ Khung kế hoạch dạy học của Sở đã ban hành kèm theo Công văn số 1138/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017, các tổ nhóm chuyên môn xây dưng Kế hoạch giáo dục (kế hoạch dạy học) các môn học, hoạt động giáo dục. Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn phải được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, nộp 01 bản có dấu đỏ về Phòng GD&ĐT làm căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT, trong đó lưu ý mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học phải xây dựng được tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì; tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả trên “Trường học kết nối”.
Thực hiện nghiêm túc thời lượng dạy học tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số16/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT. Phòng GD&ĐT gửi kèm theo văn bản này Hướng dẫn giảng dạy các bộ môn của Sở GD&ĐT.
1.2. Kế hoạch của mỗi nhà trường bao gồm:
(1). Kế hoạch năm học của nhà trường do Hiệu trưởng chủ trì xây dựng (theo Hướng dẫn liên tịch số 1171/HDLT-SGDĐT-CĐGD ngày 06/9/2018 giữa Sở và Công đoàn giáo dục tỉnh về Tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị người lao động… năm học 2018-2019);
(2). Kế hoạch của các tổ chức, đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn Đội), Ban đại diện cha mẹ học sinh và các ban công tác (theo qui định của các tổ chức, đoàn thể cấp trên);
(3). Kế hoạch của các tổ/nhóm chuyên môn (ghi vào Sổ kế hoạch và ghi biên bản của tổ, nhóm chuyên môn do Sở phát hành);
(4). Kế hoạch Dạy thêm học thêm, dạy 2 buổi/ngày (nếu có) (theo hướng dẫn trong Công văn 980/SGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2016 về tăng cường công tác chỉ đạo DTHT năm học 2016-2017 và Công văn 1166 ngày 14/9/2017 về Dạy thêm học thêm và Dạy học 2 buổi/ngày năm học 2017–2018 của Sở GD&ĐT; Công văn 177/PGDĐT ngày 21/6/2018 về việc đánh giá việc dạy thêm học thêm năm học 2017-2018 và hướng dẫn dạy thêm học thêm năm học 2018-2019);
(5). Kế hoạch cá nhân của từng lãnh đạo nhà trường và từng giáo viên (ghi vào Sổ Kế hoạch công tác tổ chức, quản lí, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trườngvà Sổ kế hoạch giảng dạy, dự giờ và ghi chép sinh hoạt chuyên môn của giáo viên);
(6). Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn…(gồm KH dạy học các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động giáo dục nghề phổ thông, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp – Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (theo mẫu gửi kèm)).
1.3. Căn cứ Khung chương trình liên thông của Sở đã điều chỉnh (gửi kèm công văn này) để bồi dưỡng, phát hiện học sinh giỏi phù hợp với từng khối lớp, theo đặc thù của từng bộ môn đảm bảo nâng cao chất lượng mũi nhọn và đầu mạnh, tạo nguồn cho trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các trường THPT xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao (CLC) của tỉnh.
1.4. Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục địa phương theo Công văn số 144/SGDĐT-GDTrH ngày 16/2/2017 của Sở GD&ĐT về thực hiện nội dung Giáo dục địa phương tỉnh Nam Định năm học 2016-2017; Công văn 1189/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc sử dụng tài liệu giáo dục địa phương và tài liệu tham khảo, bổ trợ năm học 2018-2019.
2. Các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày báo cáo Phòng GD&ĐT trước khi thực hiện. Nội dung dạy học và hoạt động giáo dục tăng cường cần tập trung vào việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng; tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học; giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống, giáo dục văn hóa giao thông…
3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ
Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường. Cụ thể:

– Triển khai dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm cho 100% học sinh lớp 6 từ năm học 2018-2019 và tiếp tục thực hiện đối với các lớp CLC tại THCS Mỹ Hưng theo hướng dẫn tại Công văn số 737/SGDĐT-GDTrH ngày 31/5/2018 của Sở GD&ĐT.
– Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016.
– Khuyến khích các trường có đủ điều kiện triển khai dạy ngoại ngữ tích hợp trong các môn học khác và dạy các môn học khác (như Toán và các môn khoa học) bằng ngoại ngữ, Hiệu trưởng các nhà trường lập kế hoạch báo cáo Phòng GD&Đt trước khi thực hiện; tiếp tục triển khai xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ.
4. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.
5. Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh.
6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật (nếu có) dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.
7. Các trường tổ chức tốt một số hoạt động đầu năm học 2018-2019; quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.
Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài về võ thuật – võ nhạc, bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

8. Chuyển mạnh việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trải nghiệm sáng tạo,… phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, nhà trường; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
Trong năm học, Sở tổ chức các cuộc thi: Olympic các môn học; cuộc thi Hùng biện tiếng Anh; cuôc thi khoa học kĩ thuật và ngày hội STEM; Hội thi giáo viên dạy giỏi; cuộc thi Toán và các môn Khoa học bằng tiếng Anh. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng tổ chức các cuộc thi: Ý tưởng KHKT (từ 19 đến 22/10/2018); Hùng biện tiếng Anh (cuối tháng 10/2018); Hội thi giáo viên dạy giỏi (cuối tháng 11/2018); Khảo sát chất lượng HSG các lớp 6, 7, 8; Giải thể thao học sinh trong tháng 3/2019 (môn thi: Điền kinh, Cờ vua, Đá cầu, Cầu lông, Bóng bàn, Biểu diễn bài võ cổ truyền – võ nhạc theo quy định của Sở GD&ĐT).
9. Các nhà trường chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong các nhà trường; tiếp tuc ban hành Quy tắc ứng xử trong trường học nhằm xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa-văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới giá trị chân- thiện-mỹ theo Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ GD&ĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
10. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội trong các trường học. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức phong trào thi đua gắn với duy trì thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.
11. Các nhà trường phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả; Phối hợp với thư viện tỉnh để tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc; triển khai chương trình “Mắt sáng học hay” theo tài liệu của Bộ GD&ĐT.
II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Thí điểm định hướng dạy học STEM (tích hợp Khoa học-Công nghệ-Kĩ thuật-Toán) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Triển khai có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Các trường tham gia thí điểm STEM cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và báo cáo về phòng trước khi thực hiện.
Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá
Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề đối với các đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành, thí nghiệm trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
Tăng cường tổ chức biên soạn và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng và chia sẻ trên trang mạng “Trường học kết nối”. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí
1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí:
Cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức, Phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn: SHCM theo hướng nghiên cứu bài học, sử dụng bảng tương tác, bồi dưỡng cán bộ quản lý về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, năng lực triển khai đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm,đổi mới sinh hoạt chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý hiệu quả.
Các nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn nghiêm túc, đầy đủ những nội dung tập huấn của Sở GD&ĐT và của Phòng GD&ĐT tổ chức. Các tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu kĩ hướng dẫn giảng dạy bộ môn của Sở; thường xuyên trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, khó; nếu có khó khăn, thắc mắc trong quá trình thực hiện cần phản ánh kịp thời về Tổ THCS – Phòng GD&ĐT để được giải đáp.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học, quản lí qua trang mạng “Trường học kết nối”.
Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các nhà trường; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, theo cụm trường (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT; đưa dự thảo Khung chương trình môn học mới của Bộ vào nội dung nghiên cứu thảo luận trong tổ/nhóm chuyên môn để định hướng sớm cho giáo viên, học sinh chủ động tiếp cận chương trình mới.
2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục
Các nhà trường chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên. Thành lập tổ tư vấn trong trường theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng cho giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn theo Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ quản lí và giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên một cách thực chất, tránh hình thức, dựa trên kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo động lực thúc đẩy việc tự học cho cán bộ quản lí và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
IV. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học Xanh- Sạch-Đẹp-An toàn
1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

Các nhà trường tiếp tục rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để tham mưu với chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường… Đặc biệt với trường THCS Mỹ Hưng có học sinh bán trú cần ưu tiên tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…
Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học; có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng, tận dụng khai thác tối đa thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng, tránh lãng phí.
3. Các trường THCS Mỹ Thành, Mỹ Tiến, Mỹ Tân đang trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia cần làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở vật chất và quyết tâm hoàn thành công tác xây dựng trường chuẩn trong năm học 2018-2019. Đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia cần chú trọng duy trì kết quả, thường xuyên tu bổ nâng cấp hoàn thiện cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả thiết bị dạy học, tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trường THCS Mỹ Hưng chuẩn bị các điều kiện để công nhận lại trường chuẩn quốc gia trong năm 2018.
Trường THCS Mỹ Hưng và THCS Mỹ Thuận duy trì trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An, 08/10 trường còn lại tiến hành xây dựng trường học Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn theo lộ trình phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
4. Trường THCS Mỹ Hưng xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực khai thác sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục (PCGD)
1. Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.
2. Các nhà trường quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, đội ngũ cán bộ giáo viên làm phổ cập giáo dục; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

3. Các nhà trường tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.
VI. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học
1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
Các nhà trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp quản lí, từng chức danh quản lí theo qui định tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các nhà trường. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ và từng chức danh quản lí trong nhà trường.
2. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lí các trường triển khai dạy học ngoại ngữ với người nước ngoại các trường trong huyện.
3. Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ GD&ĐT. Thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GD&ĐT. Kiểm tra, rà soát và quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm; việc thực hiện các khoản thu chi tại các nhà trường.
VII. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí
1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tích cực sử dụng các phần mềm phù hợp với điều kiện của đơn vị trong kiểm tra đánh giá, sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng, hiệu quả trong việc đổi mới giáo dục.
2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lí kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; phấn đấu hết năm học 2018-2019 có 100% số trường sử dụng sổ điểm và học bạ điện tử.
3. Các nhà trường nhập số liệu vào cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục phổ thông và các hệ thống thông tin đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác nhằm khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên… trong toàn ngành và trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục bằng hình thức trực tuyến.
VIII. Công tác thi đua, khen thưởng
Các nhà trường xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện các chỉ tiêu công tác thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch theo các tiêu chí của lĩnh vực giáo dục trung học, khuyến khích các trường có nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trung học.
Các nhà trường cần chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn./.

Nơi nhận:
– Đ/c Trưởng phòng (để báo cáo);
– Như kính gửi (để thực hiện);
– Lưu VT, tổ THCS.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Long Vân