KẾ HOẠCH SHCM – NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG XỬ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM.

Tháng Chín 25, 2019 10:43 sáng

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MỸ TIẾN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số…./KH-THCS                                                           

                                                                                    Mỹ Tiến, ngày 22 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG XỬ,

GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc tại Công văn số 233/PGDĐT ngày 13/9/2019 về việc Triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn, trường THCS Mỹ Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn cụ thể như sau:

  1. Nội dung

Nâng cao năng lực ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm cho giáo viên trong các nhà trường.

  1. Thành phần

Giáo viên toàn trường.

  1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 26/9/2019 (thứ Năm)

Địa điểm: Trường THCS Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

  1. Báo cáo viên
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú
1 Lê Hoàng Hiến TT tổ KHXH THCS Mỹ Tiến  
2 Mai Đình Phú Giáo viên THCS Mỹ Tiến  
  1. Yêu cầu

Nhà trường yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng thông báo tới giáo viên của tổ mình tham dự lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nhà trường yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng và giáo viên thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Nơi nhận                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

-Tổ THCS(phòng GD)

– Lưu VP

 

Nguyễn Công Hoan