Công văn thi thăng hạng

Tháng Chín 25, 2019 10:28 sáng

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân các huyện. thành phô:

 • Trưởng phòng GD&ĐÐT huyện/thành phố;
 • Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT.

Ngày 20/8/2019,.UBND tỉnh đã ra Công văn số 601/UBND-VP8 giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thăng hạng chức danh nghê nghiệp giáo viên (CDNNGV) mắm non, phô thông công lập theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Văn bản số 3125/BGDĐT- NGCBQLG ngày 23/7/2019.

Sau khi đã thống nhất với Sở Nội vụ, để cập nhật thông tin xây dựng Đề án xét thăng hạng CDNNGV và chuân bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị một số nội dung sau:

 1. Khôi huyện/thành phố
 • Thống kê cơ cấu giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp (số liệu tính đến 31/5/2019 theo cơ sở dữ liệu ngành);
 • Rà soát, bỗ sung các đối tượng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng, có nguyện vọng thăng hạng (tiêu chuẩn. điều kiện thăng hạng được quy định tại các Thông tư 20, 21,22, 23/2015/TTUTBGDĐT-BNV cho từng hạng CDNNGV theo cấp học và Thông tư số 28/2017/BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập):
 • Lập danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có nguyện vọng thăng hạng, được cấp có thâm quyền cử đi dự thăng hạng (chú ý bồ sung thêm danh sách giáo viên đăng ký thăng hạng từ Giáo viên THCS hạng II lên Giáo viên THCS hạng I).

Thống kê cơ cấu. giáo viên và danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn. điều kiện thăng hạng lập theo mẫu đính kèm Công văn này và gửi về Sở GD&ĐT (Phòng TCCB nhận) trước ngày 12/9/2019. Quá thời hạn trên, nêu đơn vị nào không gửi hô sơ coi như không có nhu cầu.

 1. Khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐÐT
 • Rà soát các đối tượng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng quy định tại các Thông tư 23/2015/TTLUTBGDDT-BNV cho từng hạng CDNNGV câp THPT và Thông tư số 28/2017/BGDĐT ngày 30/11/2017 nói trên);
 • Nộp bồ sung bản sao có công chứng chứng chỉ CDNNGV:
 • Rà soát các thông tin cá nhân theo danh sách Sở GI2&ÐT đã lập.

Báo cáo về Sở GD&ĐÐT (qua Phòng TCCB) những nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung trước ngày 12/9/2019.

Sở GD&ĐT gửi kèm những số liệu đã tập hợp đề các đơn vị đối chiếu. Trân trọng! _.. Nơi nhận: :

 • Như kính gửi:
 • Các đông chí lãnh đạo Sở, Chủ tịch CDGD tỉnh;
 • Lưu: VTLTCCB.