Công văn chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020

Tháng Chín 25, 2019 10:20 sáng

1
Kính gửi:
– Sở Giáo dục và Đào tạo;
– UBND các huyện, thành phố.

Năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nam Định đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của
năm học 2019-2020, UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành GD&ĐT, các Sở, ban, ngành có
liên quan và các địa phương trong tỉnh thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày
08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020
của ngành Giáo dục và tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản,
toàn diện GD&ĐT, trước hết là việc đổi mới chương tr nh, sách giáo khoa phổ th ng
tạo sự đ ng thuận, thống nh t về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân;
huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội. Nêu gương người tốt, việc tốt
biểu dương những t m gương nhà giáo điển h nh tiên tiến tuyên truyền những cách làm
hay, sáng tạo phê phán những biểu hiện tiêu cực.
2. Rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục tăng cường cơ sở vật ch t, đẩy mạnh xã
hội hóa, huy động các ngu n lực đầu tư cho giáo dục:
– Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND
tỉnh về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao ch t lượng của các đơn vị sự
nghiệp c ng lập ổn định và nâng cao ch t lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục
mới được sáp nhập.
– Bổ sung đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị tối thiểu cho các
trường mầm non, phổ th ng ưu tiên đầu tư cơ sở vật ch t, thiết bị thực hiện chương
tr nh giáo dục phổ th ng, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp 1. Giải quyết dứt điểm
t nh trạng thiếu nhà vệ sinh và c ng tr nh nước sạch trong các cơ sở giáo dục. Tiếp
tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường Xanh – Sạch – Đẹp –
An toàn các c p học.
– Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng
cường huy động các ngu n lực của xã hội đầu tư phát triển GD&ĐT giai đoạn 2019 –
2025. Điều chỉnh, c ng khai quy hoạch, xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hoá giáo
dục để thu hút đầu tư từ ngu n kinh phí ngoài ngân sách, ưu tiên đầu tư phát triển
trường, lớp mầm non tại khu c ng nghiệp, khu dân cư tập trung.
3. Xây dựng đội ngũ, nâng cao ch t lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
giáo dục các c p:
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: /UBND – VP7
V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng
tâm năm học 2019-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày tháng 8 năm 2019
2
– Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các c p Chỉ
thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ch n chỉnh kỷ
luật, kỷ cương, đạo đức c ng vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các c p của
tỉnh Nam Định Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT về việc tăng cường c ng tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo Quyết
định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành
quy định đạo đức nhà giáo.
– Tổ chức tuyển giáo viên các c p học theo chỉ tiêu biên chế được giao, kh ng
để t nh trạng thiếu giáo viên (nh t là giáo viên mầm non) trong khi còn chỉ tiêu tuyển
dụng. Tổ chức tập hu n, b i dưỡng nâng cao tr nh độ chuyên m n, nghiệp vụ, năng
lực quản lý của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các c p theo tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương tr nh, sách
giáo khoa từ năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức đánh giá, xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ giáo viên mầm non, phổ th ng
c ng lập.
4. Xây dựng m i trường giáo dục tích cực tăng cường giáo dục đạo đức, lối
sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên:
– Triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND
tỉnh Nam Định về thực hiện quy định m i trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân
thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Nam Định. Phát huy vai trò
của các tổ chức trong nhà trường, cộng đ ng dân cư trong việc phối hợp xây dựng m i
trường giáo dục. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về thể ch t, tinh thần, an toàn trước dịch
bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
– Nâng cao ch t lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức, trách nhiệm, lối sống, kỹ
năng sống, ý thức ch p hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.
5. Đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao ch t lượng dạy, học các c p học,
ngành học:
– Giáo dục mầm non: Nâng cao ch t lượng thực hiện chương tr nh giáo dục
mầm non và ch t lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm phát triển toàn diện
thể ch t, trí tuệ, t nh cảm, thẩm mỹ cho trẻ. Nâng cao ch t lượng phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1.
– Giáo dục phổ th ng: Nâng cao ch t lượng toàn diện các m n học. Tiếp tục
phát huy các thành tố tích cực của các m h nh giáo dục mới. Chú trọng đổi mới
phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm ch t của học sinh và
theo mục tiêu của từng lớp học, c p học chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng
tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; khuyến khích học sinh tham gia các kỳ thi,
các cuộc thi do các tổ chức giáo dục trong nước, quốc tế tổ chức.
– Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp: Nâng cao hiệu quả của
c ng tác phối hợp giữa dạy văn hóa và dạy nghề. Đẩy mạnh hoạt động của các trung
tâm học tập cộng đ ng.
3
– Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
6. Tăng cường hợp tác với các tổ chức giáo dục trong, ngoài nước để nâng cao
ch t lượng dạy học tiếng Anh, Tin học đẩy mạnh ứng dụng c ng nghệ th ng tin
trong dạy, học và quản lý giáo dục:
7. Triển khai chương tr nh, sách giáo khoa giáo dục phổ th ng mới:
– Triển khai kế hoạch b i dưỡng đội ngũ giáo viên, chuẩn bị các điều kiện thực
hiện chương tr nh giáo dục phổ th ng mới.
– Phối hợp với các trường Đại học, các cơ quan, các nhà nghiên cứu của trung
ương và địa phương xây dựng chương tr nh giáo dục địa phương theo hướng dẫn của
Bộ GD&ĐT.
8. Triển khai phân lu ng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ th ng:
– Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về
hướng nghiệp và định hướng phân lu ng học sinh trong giáo dục phổ th ng giai đoạn
2018 – 2025 tỉnh Nam Định. Tăng cường mối liên kết giữa trường phổ th ng, trung
tâm giáo dục thường xuyên với các cơ sở đào tạo Đại học, đào tạo nghề, cơ quan,
doanh nghiệp trong xây dựng chương tr nh, tài liệu, giảng dạy và đánh giá kết quả
giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh.
– Thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi
nghiệp. Từng bước nâng cao hiệu quả c ng tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh,
sinh viên có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp.
9. Một số nhiệm vụ khác:
– Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các c p của tỉnh và Hội khỏe Phù Đổng toàn
quốc năm 2020 tại Nam Định đảm bảo an toàn, chu đáo, tiết kiệm.
– Đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường c ng tác thanh tra, kiểm tra:
– Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính theo Quyết định số 225/QĐ-
TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch cải cách hành chính giai
đoạn 2016 – 2020 của Bộ GD&ĐT.
– Thực hiện tốt Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ
GD&ĐT về tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các Sở, ban, ngành liên quan và
UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
– Bộ GD&ĐT;
– TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh
– Lãnh đạo UBND tỉnh
– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh
– Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh
– CPVP UBND tỉnh;
– Lưu: VP1, VP7.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Lê Đoài