BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC Biểu mẫu 09 TRƯỜNG THCS MỸ TIẾN THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH SHCM – NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG XỬ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ TIẾN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Số…./KH-THCS                                                                                                                                                Mỹ Tiến, ngày 22 tháng 9 năm…

Công văn thi thăng hạng

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân các huyện. thành phô: Trưởng phòng GD&ĐÐT huyện/thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT. Ngày 20/8/2019,.UBND tỉnh đã ra Công văn số 601/UBND-VP8 giao nhiệm vụ cho Sở Giáo…

Công văn chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020

1 Kính gửi: – Sở Giáo dục và Đào tạo; – UBND các huyện, thành phố. Năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nam Định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các…