Trường THCS Mỹ Tiến phát triển và trưởng thành

Trường THCS Mỹ Tiến

TRƯỜNG THCS MỸ TIẾN

Địa chỉ: Thôn La Chợ xã Mỹ Tiến huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông/ bà: Nguyễn Công Hoan 
Điện thoại: 0943100368
Email: Thcsmytienmyloc@gmail.com